Finančné riziko

Finančné riziká – druhy finančných rizík:
– riziko zdrojovej štruktúry financií – pomer cudzích a vlastných zdrojov firmy je meradlom rizikovosti.
– likvidné riziko – hrozba insolvencie a neschopnosti zaplatiť krátkodobé finančné záväzky vyplýva z rozporu medzi krátkodobými zdrojmi a krátkodobými záväzkami.
– riziko zo meny úrokových sadzieb – o úrokovej sadzbe rozhoduje trhová situácia ( trh cenných papierov, burza, finančná politika, menová politika a hospodársky rast).
– finančné riziko štruktúry dodávateľov a odberateľov – riziko financovania dodávateľského a odberateľského úveru je založené na tom, že väčšinou do 20 – 30 % z celku sa pripúšťa účasť jediného dodávateľa. Keď sa táto miera prekročí, vzniká veľké riziko z možnosti ovplyvnenia firmy špekulatívnym spôsobom.
– riziko z faktoru času – čím je podnikateľský zámer dlhodobejší, tým väčšie nepresnosti a neistoty čakajú firmu, tým väčšie riziko je spojené s rozhodnutím. Finančná likvidita sa vyjadruje pomerom disponibilných finančných zdrojov v hotovosti k celkovému kapitálu a je základným ukazovateľom rizikovosti časového horizontu.
– riziko z flexibility nákladov – toto riziko hovorí o pomere variabilných a fixných nákladov. Vysoký podial fixných nákladov spôsobuje podniku vysoko rizikové situácie.
– riziko teritoriálnych vplyvov – riziko vznikajúce z pozície realizácie medzinárodného platobného styku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥