Finančné riadenie a finančná politika

Manažment je jedna z najdôležitejších ľudských činností, je to proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov prostredníctvom usmerňovania a premeny vstupov na výstupy.

Finančný manažment – finančné riadenie je subjektívna ekonomická činnosť, ktorá sa zaoberá:
1. získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov,
2. alokáciou peňazí do rôznych foriem majetku a rozdeľovaním Z s cieľom max. trhovú hodnotu majetku podniku.

Finančný manažment sa zapodieva finančnými aspektmi činnosti FY. Jeho obsahom je riadenie finančných procesov podniku v podmienkach trhového hospodárstva.

Konštrukciu a zameranie FM významne ovplyvňuje teoretický prístup k chápaniu úloh a cieľov. V zásade poznáme participačný a vlastnícky prístup.
Podľa participačného prístupu založeného na teórii účasti podnik predstavuje organické spojenie záujmových skupín: pracovníkov, manažérov, dodávateľov, odberateľov, vlastníkov.
Vlastnícky prístup vzchádzajú z priority subjektov, kt. vkladajú do podnikania kapitál ako základ ich fungovania v podmienkach trhovej ekonomiky.

FM chápaný ako riadenie finančných procesov v podniku zahŕňa 4 činnosti:
a) fin. plánovanie: jeho hlavnou úlohou je formulovať fin. ciele FY. Na základe prognóz predaja sa určuje : DD potreba kapitálu a spôsoby jeho získavania, KrD potreba fin. prostriedkov na zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity.
b) fin. rozhodovanie: na základe poznania potrieb hľadá alternatívne riešenie, hodnotenie alternatív a rozhoduje o realizácii tých alternatív, kt. sú dôležité a najvhodnejšie pre realizáciu podnikateľských cieľov.
Fázy finančného rozhodovania:
1. vymedzenie problému a fin. cieľa
2. analýza infos a podkladov pre rozhodovanie
3. voľba alternatív riešenia
4. určenie kritérii pre výber optimálnej varianty
5. realizácia vybranej varianty a jej ocenenie z hľadiska cieľa

c) organizovanie fin. procesov: každodenná činnosť, kt. zabezpečuje, aby sa prijaté fin. rozhodnutia v podniku dôsledne uplatňovali. Významnou súčasťou je organizovanie vnútropodnikovej komunikácie a motivovanie pracovníkov.
d) Fin. analýza a kontrola: hodnotí stupeň dosahovania fin. cieľov v uplynulých obdobiach (ex post) a identifikuje vývoj budúceho fin. zdravia podniku (ex ante).

FM napomáha dosiahnutiu 3 základných úloh:

1. získanie potrebného kapitálu – charakterizovaný ako proces FINANCOVANIA. Predpokladá dôkladnú znalosť ekonomického okolia, kt. ma podnik pôsobí. Osobitne znalosť na FT, de podniky získavajú kapitál.
externé zdroje : vklady vlastníkov, úverové zdroje (DD, StD, KrD), nenávratné dotácie zo ŠR, účelových fondov,….
interné zdroje: odpisy, zisk po zdanení, vnútorná redistribúcia kapitálu,
2. efektívna alokácia kapitálu – charakterizovaná ako proces INVESTOVANIA. Zahŕňa vyhľadávanie a hodnotenie jednotlivých podnikateľských projektov. Hlavným kritériom hodnotenie projektov je max. trhovej hodnoty FY (hodnotenie výnosnosť projektov z hľadiska diskontovaných netto CF a výsledky porovnávať s kriteriálnou výnosnosťou požadovanou podnikom).
3. rozdeľovanie finančných výsledkov – rešpektuje vývoj externých faktorov, kt. pôsobia na podnik aj vnútoropodnikové potreby.

ŠTRUKTÚRA FM

1. zabezpečenie finančných zdrojov pri založení podniku,
2. voľba optim. Finančnej (kapitálovej) štruktúry
3. riadenie a financovanie OM
4. investovanie peňažných prostriedkov do fixného majetku
5. rozdeľovanie podnikového Z – dividendová politika
6. finančná analýza
7. finančné plánovanie a tvorby a použitia interných a externých zdrojov
8. využitie zahraničného kapitálu na financovanie pod, potrieb
9. finančné riadenie pri reorganizácii, sanácii a zániku podniku

ZÁSADY ( PRINCÍPY) FM

1. princíp peňažných tokov – pre FM je rozhodujúci konkrétny CF (príjmy a výdavky), zohľadňuje peň, toky v časových obdobiach.
2. princíp ČSH = diskontované PP – diskontované PV, uplatňuje sa pri kritériách hodnotenie investícií projektov, pri výbere investičných variantov
3. princíp rešpektovania faktora času
4. princíp zohľadnenie rizika
5. princíp optimálnej kapitálovej štruktúry (taká, s kt. sú spojené min. N)
6. zohľadňovanie stupňa efektívnosti KT
7. princíp plánovania a finančnej analýzy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥