FINANČNÁ POLITIKA PODNIKU

FINANČNÁ POLITIKA PODNIKU je súhrn zásad, opatrení a nástrojov, ktoré P využíva v záujme dosiahnutia základného cieľa podnikania na ovplyvňovanie hospodárskych procesov. Také konkrétne uskutočňovanie finančných činností, ktoré podľa vedenia najlepšie prispieva k dosiahnutiu cieľa. Konkrétny spôsob riadenia a uskutočňovania jeho finančných činností.

Obsah finančnej politiky podniku:
– formulovanie cieľa, ktorý je potrebné dosiahnuť
– voľba finančných nástrojov, ktorými sa má zabezpečiť dosiahnutie finančného cieľa
– realizácia prijatých opatrení
– systematická analýza účinnosti nástrojov a opatrení a na jej základe rozhodovanie o nápravách či zmenách

Typy finančnej politiky podniku
– dividendová – určenie spôsobu na základe ktorého bude P rozdeľovať zisk
– dlhová – vychádza z toho, že v P existuje dlhové financovanie, aká je optimálna štruktúra cudzích a vlastných zdrojov = min. N
– likvidná – P musí likviditu riadiť, t.j. plánovať, kontrolovať a hodnotiť
– úverová
– účtovná a odpisová

Formulovanie základného finančného cieľa podnikateľskej činnosti je jednou z rozhodujúcich otázok podnikového hospodárenia. Preto sa o nej dlhodobo diskutuje a názory sa vyvíjajú.
V súčasnosti sa za základný finančný cieľ podnikateľskej činnosti považuje maximalizácia trhovej hodnoty podniku pre vlastníkov rešpektujúca obmedzenia dané záujmami ďalších účastníkov podnikania.

Za najdôležitejšie čiastkové finančné ciele podniku sa spravidla považujú:
– Likvidita – schopnosť premeniť hodnoty na peniaze ako najlikvidnejšie aktívum.
– Platobná schopnosť (solventnosť) – znamená, že P má vždy toľko pohotových platobných prostriedkov, aby mohol bežne a načas uhrádzať svoje splatné záväzky.
– Rentabilita – vyjadruje ziskovosť. Podnik je rentabilný, ak dosahuje zisk, t.j. ak sú jeho výnosy väčšie ako náklady.
– Stabilita – znamená schopnosť – pri stále sa meniacich vonkajších aj vnútorných podmienkach podnikovej činnosti – zabezpečovať požadovanú úroveň likvidity a rentability.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥