Analýza interného prostredia podniku

Interná analýza (analýza interného prostredia podniku) skúma a hodnotí vnútorné prostredie podniku, spolu s externou analýzou tvoria východisko na formulovanie stratégie.

Podniková diagnostika

Podniková diagnostika je veda, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním a vyhodnocovaním:

 • úrovne fungovania podniku ako systému
 • celkovej hodnoty podniku
 • silné a slabé stránky podniku
 • problémové a krízové javy v podniku
 • nájsť nevyužité možnosti a potenciál podniku.

Poznámka k podnikovej diagnostike:

 • V tomto ponímaní sila predstavuje zručnosť, schopnosť, hodnotný zdroj, predpoklad, potenciál, ktorý umožní získať trhovú výhodu v podobe lepšieho výrobku, zvučnejšej značky alebo kvalitnejšej služby zákazníkom.
 • V tomto ponímaní je slabosť niečo, čo podniku chýba alebo nejaká podmienka, ktorá ho uvádza do nevýhody.

Metódy internej analýzy

Analýza interného prostredia disponuje niekoľkými metódami. Medzi hlavné metódy internej analýzy podniku patria:

 1. analýza interného profilu schopností
 2. analýza zraniteľnosti
 3. hodnotový reťazec
 4. nákladový reťazec
 5. hodnotenie konkurenčnej sily
 6. analýza SWOT

Analýza interného profilu schopností

Analýza interného profilu schopností v prehľadnej forme zobrazuje silné a slabé stránky podniku. Výsledok je prezentovaný v grafickej podobe. Mala by pokryť všetky funkčné (marketing, výskum, vývoj, výroba, financie, personalistika) a prierezové (konkurencieschopnosť podniku, línioví manažéri, logistika, podniková infraštruktúra, info systémy) oblasti podniku.

Analýza zraniteľnosti

Analýza zraniteľnosti sa sústreďuje na hodnotenie slabých stránok podniku. Je založená na identifikácii opôr (silných stránok) podniku voči ktorým hodnotiteľ zaujíma pozíciu tzv. diablovho advokáta, t.z. že vyhľadáva slabé miesta opôr a snaží sa ich rozvrátiť, aby tak upozorniť na potenciálne pramene krízy a podal návrhy na odstránenie nedostatkov a zvrátenie slabostí.

Kroky pri analýze zraniteľnosti:

 1. identifikácia opôr (na základe analýzy interného profilu podniku)
 2. zaujatie úlohy diablovho advokáta a formulovanie hrozieb
 3. formulovanie výsledkov, ktoré by vznikli ak by sa hrozba uskutočnila
 4. kvantifikácia následkov
 5. stanovenie pravdepodobnosti vzniku hrozby
 6. kvantifikácia reakčnej schopnosti podniku voči možným hrozbám
 7. zakreslenie výsledkov analýz do diagramu a vyhodnotenie celkovej zraniteľnosti podniku.

Hodnotový reťazec

Analýza hodnotového reťazca je založená na poznatku, že konkurenčnú výhodu nie je možné identifikovať a ohodnotiť pri pohľade na podnik ako celok. Podnik sa musí rozložiť na súbor čiastkových aktivít, ktoré sa osobitne skúmajú z hľadiska príspevku k celkovej vyprodukovanej hodnote. Hodnota, ktorú podnik vytvára je vyjadrená sumou, ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť za výrobok alebo službu. Podnik je ziskový ak hodnota, ktorú vytvoril prevyšuje náklady na uskutočnenie hodnototvorných funkcií.

Nákladový reťazec

Analýza nákladového reťazca vychádza z predpokladu, že jestvuje množstvo premenlivých príčin vzniku nákladových rozdielov medzi konkurujúcimi podnikmi, preto každý mení ustavične porovnávať svoje náklady s nákladmi súpera. To je úlohou strategickej analýzy nákladov.

Hodnotenie konkurenčnej sily

Úlohou hodnotenia konkurenčnej sily je zistiť:

 • stálosť a pevnosť súčasnej konkurenčnej pozície
 • vývojové tendencie konkurenčnej pozície
 • vzťah k hlavnej konkurencii
 • konkurenčné výhody
 • schopnosť ubrániť pozíciu.

Postup pri hodnotení konkurenčnej sily:

 1. zostavenie zoznamu hodnotiacich kritérií, ktorými sú kľúčové faktory úspechu a parametre konkurenčnej sily
 2. pridelenie váh hodnotiacim kritériám
 3. hodnotenie podniku a jeho hlavných súperov podľa jednotlivých kritérií na základe bodovacej škály
 4. výpočet hodnotení
 5. posúdenie celkovej sily podniku.

Možnosť použiť aj metódy multikriteriálneho hodnotenia (metóda váženého poradia, metóda vzdialenosti od fiktívneho objektu,…). Medzi tieto metódy patrí aj benchmarking, ktorý slúži na určenie pozície podniku vo vzťahu ku konkurencii a špičkovým podnikom, sústreďuje sa na odhalenie konkurenčných výhod.

Analýza SWOT

Viac sa o SWOT analýze dočítate na stránke Analýza SWOT.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥