Ako zvládnuť negativitu iných

Neodmysliteľnou súčasťou práce manažéra je práca s ľuďmi. Často sa manažér v komunikačnom a pracovnom systéme stretáva aj s ľuďmi, ktorí šíria okolo seba negatívne myšlienky a názory. Podľa prieskumu, 80% negatívnych ľudí nevie o tom, že majú negatívny vplyv na ostatných. Až 75% manažérov uviedlo, že sa zámerne vyhýbajú komunikácií s negatívne naladenými spolupracovníkmi.

Stratégie práce s negatívnymi zamestnancami

Existujú štyri možné stratégie, ktoré je možné použiť v práci s negatívnymi ľuďmi (môžete ich použiť samostatne, alebo ich kombinovať):

1. Nezaujímajte defenzívny postoj. Ako manažér, správanie sa, komunikáciu, akcie a slová takýchto ľudí neberte osobne. Nie sú namierené proti vám. Negatívni ľudia viac menej útočia sami na seba. Manažérov defenzívny postoj spôsobí, že budú ešte negatívnejší.

2. Sústreďte sa na riešenie. Negativistický ľudia majú vo zvyku uvádzať všetky možné dôvody, prečo niečo nefunguje. Mali by ste od nich požadovať návrhy, ako to urobiť lepšie a inak. Ak nedokážu nič navrhnúť, tak nie je o čom diskutovať.

3. Pochváľte ich, oceňte ich. Povedzte negativistickým pracovníkom o ich schopnostiach, výsledkoch a pozitívnych postojoch. Ich správanie sa razom zmení a pomaly začnú uvažovať pozitívne. To ovplyvní ich ďalšie akcie, slová a postoj.

4. Porozprávajte sa s nimi o ich neprijateľnom správaní sa. V niektorých prípadoch manažérovi neostáva nič iné, len sa so záporný pracovníkom porozprávať o jeho správaní sa, a vysvetliť mu, čo od neho očakávate.

Postup riadenia zmeny

Uvedené stratégie je možné obohatiť o následovné odporúčania amerických odborníkov, ktorí sa zhodujú v názore, že medzi zamestnancami je obrovský odpor k zmenám. Ako manažér zmien, musíte s tým niečo robiť a navrhujú tieto postupy:

1. Zvýhodnite stav po zmene a znevýhodnite status quo. Ľudia prijímajú a uplatňujú zmeny oveľa jednoduchšie, ak je pre nich stav pred zmenou nepríjemný, alebo nevýhodný.

2. Zmeňte svoju vlastnú rolu tak, aby ste dali najavo, že máte záujem o zmenu. Zmeňte aj role ostatných a venujte všetku vašu pozornosť tomu, ako ľudia zvládajú svoje nové role.

3. Buďte viditeľný a dosiahnuteľný. Komunikujte s ľuďmi, počúvajte ich, a to najmä vtedy, ak je ich reakcia na zmenu zatiaľ negatívna.

4. Stanovte vždy smer, keď sa objaví zložitá situácia. Podporujte atmosféru experimentovania, otvorenosti a tvorivosti. Dajte ľuďom najavo, že sám nepoznáte všetky odpovede, že ich schopnostiam dôverujete.

5. Zhromažďujte ľudí z rôznych útvarov, odborníkov, zákazníkov a spoločne hľadajte nové prístupy a nové riešenia.

6. Zainteresujte každého pracovníka firmy do aktivít, ktoré zabezpečia budúcnosti podniku. Sústreďujte sa na budúcnosť a nie na minulosť podniku.

Odhalenie negatívneho prístupu a opatrenia

Základnou a dôležitou úlohou manažéra aplikujúceho zmenu je včas odhaliť negatívny prístup k zmene a prijať opatrenia, ktoré zabezpečia efektívnu realizáciu zmeny. Ako odhaliť odmietnutie zmeny v skupine? Zamyslíte sa či sa pri riadení skupiny nestretávate s následovnými vyhláseniami a čo s nimi?

1. „Ja sa nedokážem prispôsobiť zmene!“ Partner sa manažéra snaží obmäkčiť. Predstiera, že sa nemôže prispôsobiť zmene, ktorá sa od neho očakáva. Prispôsobenie sa by pre neho predstavovalo hrozbu, a pre podnik, by to podľa neho, boli zbytočne „vyhodené peniaze.“ Ako manažér zmien vyjadrite pochopenie pred jeho obavami, ale nemeňte svoj názor a stanovisko.

2. „Počkajte, ja Vám to ešte ukážem!“ V tomto prípade sa pracovník snaží presvedčiť manažéra, aké dôsledky by mohli vzniknúť, ak sa jeho návrh neprijme. Väčšinou sa snaží použiť osobné mocenské prostriedky. Treba s „chladnou hlavou“ zvážiť, či je jeho návrh opodstatnený. Doporučuje sa komunikáciu odložiť na neskôr, možno si to partner rozmyslí.

3. „Na realizáciu zmien máme málo času!“ Partner sa snaží manažéra presvedčiť, že realizácia zmeny nemá opodstatnenie, nakoľko nie je dostatok času. Chce riadiaceho pracovníka dostať do stresu, vyvolať u neho pochybovanie nad správnosťou vlastného rozhodnutia. Pozor, každý termín má svoju rezervu.

4. Zatajovanie informácií. Jedná sa o veľmi nepríjemnú situáciu. Partner dôležité informácie predkladá neskoro a verí, že ako manažér zmien tieto informácie nebudete chcieť prediskutovať, nakoľko čas sa už naplnil. Zároveň očakáva, že v strese nebude manažér chcieť a vedieť nové informácie naležíte posúdiť a nechá sa jednoduchšie ovplyvniť. Jediná obrana manažéra je ospravedlniť sa, že všetko podrobne zváži a navrhne termín nového stretnutia.

Negatívny prístup k zmene

V podnikovej praxi, v procese zavádzania zmien a riadenia pracovných skupín sa veľmi často stretávame s odmietavým prístupom k procesu zmeny. Tento odmietavý prístup k zmene môže byť charakteristický pre skupinu ako celok alebo sa v rámci pracovnej skupiny prejaví negatívny prístup u jednotlivcov. Negatívny prístup k zmene možno považovať za prirodzený jav, ktorý veľmi úzko súvisí so psychikou jednotlivcov. Môže byť rovnako vyvolaný negatívnymi poznatkami a faktormi, či už sa jedná o faktory interného (podnikového) prostredia alebo faktory externého prostredia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥