Agregované plánovanie výroby a dezagregácia

Agregované plánovanie výroby

-predstavuje „makro prístup“ k plánovaniu, t. j. že predmetom plánovania nie sú jednotlivé produkty časové rozvrhovanie výroby, ale pracujeme so skupinami alebo triedami produktov

Pre zostavenie agregovaného plánu potrebujeme tieto informácie:
– prognóza vývoja dopytu
– kapacitné zdroje
– pracovné sily a politika zamestnanosti
– informácie o subdodávkach a riadení úrovne zásob

Postup tvorby agregovaného plánu:

1. triedenie informácii o dopyte v plánovacom období
2. určenie kapacít v normálnom pracovnom čase a nadčase
3. zostavovanie zásad riadenia zásob
4. určenie jednotkových nákladov na výrobu v normálnom pracovnom čase a nadčase
5. zostavenie variantov plánu a výpočet zodpovedajúcich nákladov
6. výber variantov, ktoré najviac spĺňajú podmienky podniku

DEZAGREGÁCIA

Dezagregácia nadväzuje na agregovaný plán. uskutočňuje sa v kratších časových horizontoch (mesiac, týždeň, deň). Tieto plány majú charakter operatívnych plánov. Súčasťou operatívneho plánovania výroby je produkčné plánovanie a kontrola.

Medzi najznámejšie koncepcie produkčného plánovania patria 2 koncepcie:
1. NRP1-ide o výpočet hrubých potrieb komponentov a materiálu, ktoré je treba vyrobiť alebo nakúpiť. Systém NRP1 odpovedá na otázky typu:
– čo zadať do výroby?
– aké množstvo zadať do výroby?
– kedy zadať výrobu?
– kedy naplánovať dodávku?

2. NRP2-ide o plánovanie výrobných kapacít. Odpovedá na otázky typu:
– čo sa stane v prípade súrnej objednávky?
– bude kapacita postačujúca?
– ktoré z predošlých objednávok bude potrebné odložiť?
– aké to bude mať dôsledky?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥