Základné pojmy manažérskej informatiky

Informatizácia – proces uplatňovania informačnej techniky. Proces informatizácie sa začal okolo r. 1944, súvisel so vznikom prvých PC. Dôvodom – príčinou jej vzniku je riešenie problému informačnej explózie. Informatizácia predstavuje priamy dôsledok rozvoja spoločnosti.

Informačná technika – všetky druhy zariadení na zber, spracovanie, uchovanie, prenos, prezentáciu, šírenie informatizácií vrátane programového vybavenia.

Informačná explózia – obrovské zvýšenie požiadaviek na rýchlosť a objem spracovaných informácií.

Problém egyptského faraóna – skutočnú moc v krajine mali pisári, nie faraóni. Kým sa faraóni nenaučili písať a čítať, diktovali údaje pisárom, ktorí neboli kontrolovaní. Pisári tak zapisovali, čo chceli, mohli skresliť info úmyselne alebo neúmyselne.

Informačný systém firiem – ISF – súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, spracovanie (jadro ISF), uchovávanie, výber, distribúciu, prezentáciu informácií vo firme pre potreby rozhodovania tak, aby manažéri mohli vykonávať svoje riadiace funkcie.

Hlavná úloha ISF – zabezpečiť dostatok relevantných (najdôležitejších), aktuálnych, presných informácií v stanovenom termíne, vo vhodnej forme pre prípravu rozhodnutí.

2. gramotnosť – schopnosť manažéra aktívnej práce s PC.

3 najdôležitejšie zdroje rozvoja každej firmy:
o ľudia – PS
o kapitál – finančné prostriedky
o informácie

? údaje a informácie
údaj – materiál, ktorý spracujeme na informáciu,
informácia – hotový výrobok, zmysluplná interpretácia údajov a vzťahov medzi nimi.

? Vzájomný vzťah IS, AIS, ASSD
AIS – automatizované IS
ASSD – automatizovaný systém spracovania dát

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥