Typy procesných diagramov

Procesné diagramy

Existuje množstvo rôznych druhov a typov procesných diagramov. Väčšina odlišností medzi nimi vychádza z toho:

  • v akej fáze výrobného cyklu je diagram zhotovený
  • akú dôležitú vlastnosť procesu procesný diagram zachycuje
  • k akému ďalšiemu účelu bude procesný diagram používaný

Použitie procesných diagramov

Iné diagramy sa používajú pre základné úvahy o štruktúre procesného modelu a hraniciach skúmaného procesu na začiatku projektu, iné sa používajú pri analýze časových alebo priestorových nárokov pred návrhmi úsporných opatrení, iné zase pri skúmaní súhry komplikovaných procesov pri návrhu opatrenia pre zlepšenie kvality a včasného odstránenia chýb, iné sú využívané ako podklady pre automatizáciu procesov a vývoj softvérového vybavenia. (Svozilová, 2011, s.131)

Typy procesných diagramov

V procesnom riadení sa medzi často používané procesné diagramy radia:

  • Jednoduché situačné náčrty, ako je napríklad SIPOC diagram, stromové organizačné štruktúry a hierarchické modely.
  • Diagramy obsahujúce priestorové, časové alebo výkonnostné údaje, ako sú napríklad diagramy presunov, špagetové diagramy, mapy budovania pridanej hodnoty, časové situačné diagramy a scenáre.
  • Jednoduché procesné mapy a dráhové diagramy obsahujúce vizuálne informácie o postupnostiach pracovných činností a okamžikoch predávania medzi organizačnými jednotkami.
  • Technické modely, ktoré slúžia ako predlohy pre implementáciu alebo vývoj programového vybavenia nahradzujúceho alebo automatizujúceho postupnosti pracovných úloh. (Svozilová, 2011, s. 132)

Je obvyklé, že v rámci jediného programu alebo projektu je v rôznych fázach spracovávania použitých iných nástrojov. Býva obvyklé, že jednotlivé podniky si v rámci technických možností používaných technických nástrojov na spracovanie diagramov postupne vytvoria vlastné štýly, ktoré sú prispôsobené špecifickej problematike riešených projektov a dorozumievaciemu potenciálu užívateľov. (Svozilová, 2011, s. 132)

Spaghetti diagramy

Spaghetti diagramy sú vhodné hlavne tam, kde potrebujeme okrem časovej postupnosti jednotlivých krokov poznať tiež ich priestorové rozloženie – tam, kde je treba zjednodušiť, prípadne minimalizovať nadmerný pohyb materiálu po pracovisku, ľudí, alebo informácií zachytených na určitom médiu (napríklad pohyb dokumentov, ktoré podliehajú viacnásobnému spracovaniu). Spaghetti diagramy sa s výhodou používajú tam, kde je potreba poznať väzbu výkonov na pracovníka alebo lokalitu. Najčastejšie sa s nimi možno stretnúť v úradoch, obchodných strediskách alebo pri organizácii dielní produkujúcich malosériové výrobky, ktoré podliehajú početným operáciám. (Svozilová, 2011, s. 133)

Viac sa o procesnom modelovaní dočítate v článku Modelovanie podnikových procesov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥