Time management a efektívne využívanie času

Pracovný čas

V poslednej dobe sa sústreďuje veľká pozornosť na problematiku pracovného času a jeho organizáciu (Kachaňáková, A. a kol., 2007). Dôležité je tiež poznať hodnoty, ktoré vyznávame, pretože jedine pomocou nich si dokážeme stanoviť priority a stať sa pánom svojho času (Uhlig, B., 2008). Veľmi dôležitou súčasťou úspešného vykonávania profesie v dnešnej dobe je popri odborným znalostiam a vedomostiam, praxi, skúsenostiam a osobným charakteristikám tzv. „time management“. V preklade ide o efektívne využívanie času.

Ako správne využívať čas?

Jednotný návod na využívanie času neexistuje, no je možné manažovať čas tak, aby sa človek vyhol stresu a nepríjemnostiam. Základnými prvkami time managementu sú plánovanie, ktoré nie je jednoduché a nemôže byť striktne časovo dodržiavané, zadeľovanie úloh do blokov, napr. pre rodinu, hobby a prácu, čím sa dosiahne rovnováha medzi oddychom a prácou, spisovanie povinností na papier a schopnosť vedieť delegovať ostatných (Studeník, J., 2007).

Biorytmus a egostavy

Všetci ľudia sa navzájom líšia v rytme, ktorý im udáva ich telo. Na základe toho je potrebné, aby človek vedel, kedy je schopný podávať najlepší výkon, najviac sa sústrediť a pod. (Uhlig, B., 2008). Egostavy Rodič, Dospelý a Dieťa sú zas obsiahnuté v našej psychike vždy s inou dominanciou konkrétneho egostavu, čo sa premieta do nášho správania a prežívania. Rodič prejavuje svoju silnú stránku v čase rozhodovania a v krízových situáciách, kde dokáže zachovať chladnú hlavu. Dieťa je vhodné zapojiť pri tvorivej práci a odpočinku. Vo všetkých ostatných situáciách by sme mali byť pod kontrolou nášho Dospelého. Je teda dôležité, aby sme vedeli počas dňa efektívne prepínať medzi jednotlivými egostavmi, a aby kultúra firmy takéto chovanie uznávala a podporovala (Pacovský, P., 2006).

Transakčná analýza a päť štýlov pracovného správania

Je však ťažké zmeniť veci tak, ako sme si predsavzali. Dôvodom je fakt, že naša osobnosť a hospodárenie s časom sú silne prepojené. Najmä motivácia na zmenu, cielené precvičovanie nových vzorcov správania a trpezlivosť sú základnými prvkami, ktoré si proces zmeny vyžaduje. Zaujímavý pohľad na time management ponúka transakčná analýza, podľa ktorej má každý jedinec vo svojom vnútri zakódované vzorce správania. Transakčná analýza popisuje päť štýlov pracovného správania, ktoré sú u každého jedinca rôzne zastúpené, pričom jeden štýl je vždy dominantný.

Štýl: Ponáhľaj sa (Hurry up)

Prvý štýl „Ponáhľaj sa (Hurry up)“ je charakterizovaný tým, že človek podáva najlepší výkon pod časovým nátlakom. Môže sa tak však ľahko stať, že ak má človek viac voľného času, odkladá začiatok plnenia úlohy, až kým sa nedostane opäť do časovej tiesne, čím sa práca stáva rýchlou, ale často nepozornou a chybnou. Človek s takýmto pracovným štýlom tomu môže predísť vyhradením dostatočného množstva času na každú úlohu.

Štýl: Buď dokonalý (Be perfect)

Niektorí zamestnanci si starostlivo plnia svoje úlohy a zvažujú všetky alternatívy. Nadštandardná kontrola ich práce a snaha o dokonalosť však niekedy vedie k nedodržaniu termínov. Transakčná analýza tento pracovný štýl pomenovala „Buď dokonalý (Be perfect)“, pre ktorý môže byť riešením nedostatkov zoradenie úloh podľa priorít a neustále uvedomovanie si konečného cieľa.

Štýl: Vyhovej iným (Please others)

„Vyhovej iným (Please others)“ je pracovný štýl, ktorým sa vyznačujú ľudia, ktorí majú radi harmóniu, dobré vzťahy a radi pracujú samostatne. Často krát ale plnia úlohy za iných, nevedia povedať nie a nikto sa nedozvedá o ich tvorivých nápadoch. Takýto človek si musí stanoviť priority a obmedzenia a musí sa vedieť naučiť povedať nie.

Štýl: Veľmi sa snaž (Try hard)

„Veľmi sa snaž (Try hard)“ je pracovný štýl, kde pracovník prejavuje motivovanosť a energiu pri plnení úloh, ku ktorým zodpovedne pristupuje. Mnohokrát však rozkladá svoju pozornosť na príliš veľa vecí, čo spôsobuje, že nedodrží termín. Ujíma sa iniciatívy v prvých častiach projektov, no záujem uňho vyprchá ešte pred dokončením úlohy. Práve pre takýto typ človeka je vhodné denné plánovanie.

Štýl: Buď silný (Be strong)

Pracovný štýl „Buď silný (Be strong)“ je typický pre ľudí, ktorí vedia pracovať pod tlakom, uvažovať logicky, byť citovo nezávislí a robiť nepríjemné rozhodnutia bez pocitu viny. Problém so štýlom, ktorý transakčná analýza nazýva „Buď silný (Be strong)“ je v tom, že neznáša zlyhanie alebo slabosť a nedokáže druhých požiadať o pomoc, keď potrebuje. Títo ľudia by si mali pred začatím novej úlohy urobiť analýzu požiadaviek a svojich možností (Macko, V., 2007).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥