Strategický profil a analýza zraniteľnosti

Strategický profil podniku a jeho význam

Strategický profil podniku je súbor hodnotení, resp. úrovní vybraných parametrov konkurencieschopnosti podniku. Strategický profil je porovnaný s profilom inej firmy alebo všeobecnými požiadavkami trhu a ukazuje veľmi názorne silné a slabé stránky podniku. Ideálny strategický profil je taký, ktorý je vo všetkých parametroch aspoň na úrovni všeobecných požiadaviek. Strategický profil podniku v prehľadnej forme zobrazuje silné a slabé stránky podniku. Je výsledkom analýzy, je zobrazovaný v grafickej podobe.

Strategický profil podniku:

  • umožňuje rýchlu orientáciu v kvalite vnútorného prostredia podniku
  • analýza a hodnotenie sa odporúča zveriť konzultačnej a poradenskej firme
  • mal by pokryť všetky funkčné a prierezové oblasti v podniku

Medzi základné funkčné oblasti podniku patrí marketing, výroba, výskum a vývoj, financie a personalistika. Medzi prierezové oblasti patrí konkurencieschopnosť podniku, línioví manažéri, štáboví manažéri, logistika, informačné systémy alebo podniková infraštruktúra.

Po zostavení grafu je manažér schopný pomerne rýchlo preskúmať silné a slabé stránky podniku.

Analýza zraniteľnosti

Analýza zraniteľnosti sa zameriava na hodnotenie slabých stránok podniku. Analýza zraniteľnosti je založená na identifikovaní opôr, voči ktorým hodnotiteľ zaujíma pozíciu. Táto metóda je náročná na identifikovanie opôr (silné stránky) podniku, voči ktorým hodnotiteľ zaujíma pozíciu.

Metóda diablovho advokáta

Metóda diablovho advokáta vyhľadáva slabé miesta opôr a snaží sa ich rozvrátiť. Metóda diablovho advokáta identifikuje potenciálne pramene krízy a podáva návrhy na odstránenie nedostatkov.

Postup pri analýze Metóda diablovho advokáta:

  • identifikácia silných stránok (opôr)
  • zaujatie úlohy diablovho advokáta a formulovanie hrozieb, ktoré spochybňujú opory

Podstata a význam analýzy nákladového reťazca

Analýza nákladového reťazca slúži k identifikácii konkurenčných výhod podniku. Každá primárna činnosť môže byť základom konkurenčnej výhody podniku. Závisí to od odvetvia, v ktorom sa konkurenčné výhody uplatňujú. Rozšírením je zostavenie viacetapového nákladového reťazca, ktorý zobrazuje nárast nákladov od nákupu materiálu až po inkasovanie. Viac sa o analýze nákladového reťazca dočítate v článku Nákladový reťazec.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥