Ekonomika a stratégia

Slovo stratégia bolo odvodené od gréckeho slova strategos (generál) a v širšom kontexte pôvodne označovalo umenie a vedu, ako riadiť vojenské operácie a veliť vojskám. Pojem stratégia postupne prenikol z vojenstva aj do sveta podnikania a stal sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Niektoré slovníky ju definujú ako vedu o plánovaní a vedení vojenských operácií.

Strategické plánovanie

Strategické plánovanie je proces, ktorý zahŕňa výskum podmienok trhu, potrieb a želaní zákazníka, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok podnikania, a určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu znamenať pre podnik jeho príležitosť, resp. hrozbu. Výsledkom strategického plánovania je strategický plán, ktorého zložky sú poslanie, ciele, stratégie a plán portfólia.

Strategické riadenie

Strategický manažment predstavuje aktivity, zahŕňajúce výskum trhových podmienok, potrieb a prianí zákazníkov, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok a určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu vytvárať príležitosti alebo hrozby, pričom ich zmyslom je získanie informácií nevyhnutných pre formovanie dlhodobých zámerov (cieľov) fungovania podniku. Viac sa o strategickom manažmente dočítate v sekcii Strategický manažment.

Strategický marketing

Dosiahnutie dlhodobých marketingových cieľov vyžaduje kvalitnú analýzu a presnú formuláciu marketingovej stratégie. Do úvahy berieme tendencie hospodárskeho vývoja, obchodnú bilanciu spoločnosti, indikátory vonkajšieho a vnútorného prostredia. Marketingová stratégia je súbor foriem, metód a nástrojov, ktorými podnik dosahuje svoje ciele. Pri tvorbe stratégie vychádzame z precíznej marketingovej analýzy.

Podnikové stratégie

Podniková stratégia predstavuje stratégiu podniku, ktorý sa skladá z viacerých podnikateľských jednotiek pôsobiacich v rozličných odvetviach. Jej obsahom je riadenie portfólia (súboru) podnikaní.

Podnikateľské stratégie

Zmyslom podnikateľskej stratégie je získať konkurenčnú výhodu nad súpermi. Úspešná podnikateľská stratégia zohľadňuje vplyvy širokého okolia, integruje rôzne funkčné stratégie a jej jadrom je konkurenčná stratégia. Formulovať podnikateľskú stratégiu znamená rozhodnúť, aké potreby sa budú uspokojovať, kto sa bude uspokojovať, a akým spôsobom.

Stratégia a taktika

Stratégia je „umenie viesť vojnu“ (veda o príprave a riadení vojnových operácií). V ekonomickom chápaní predstavuje spôsob prípravy a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určitý cieľ, tak, že stratégia integruje hlavné ciele, politiku a aktivity činnosti do jedného celku.

Taktika vyjadruje premyslené formy a spôsoby postupu konania, metódy použité na dosiahnutie vytýčených cieľov. Je súčasťou stratégie a stavia si menej podstatné ciele.

Výrobná stratégia podniku

Výrobná stratégia podniku predstavuje dlhodobé výrobné zameranie podnikovej výroby. Obsahová náplň stratégie výroby má prispieť k vypracovaniu podnikovej syntézy, v ktorej budú zahrnuté nielen výrobné, ale aj inovačné, komerčné a iné dlhodobé perspektívne úlohy na zabezpečenie strategických cieľov firmy. Výrobná stratégia utvára rámec pre celkom konkrétnu výrobnú náplň z hľadiska objemu, sortimentnej skladby, kvality výrobkov a iných požiadaviek.

Cenové stratégie

Cenová stratégia predstavuje vlastne súhrn opatrení, pokynov, postupov a pravidlá zásahov v oblasti cien zameraných na dosiahnutie dlhodobých strategických cieľov podniku. Je to určitá koncepcia postupu pri rôznych situáciach cenového rozhodovania. Táto stratégia nám umožňuje posúdiť aspoň niektoré základné činitele, ktorých pôsobnosť a vplyv na ceny nepodlieha rýchlym zmenám a ešte nám umožňuje pripraviť sa na nepredvídané zmeny činiteľov u ktorých je to možné a vytvoriť určité alternatívy riešenia.

Zásobovanie a zásobovacia stratégia

Zásobovacia stratégia podniku, ako jedna z funkčných stratégií vychádza predovšetkým z odbytovej stratégie podniku.

Strategický manažér

Strategicky manažér zastáva mnoho rozličných vodcovských rolí. Je tvorcom stratégie, ktorý musí prejaviť tvorivosť, intuíciu a originálnosť a súčasne je realizátorom stratégie, ktorý musí byt presvedčivý pri jej propagácii, vytrvalý pri riešení problémov a konfliktov a schopný administrátor ovládajúci každodenný chod podniku.

Strategické myslenie

Strategický manažér, aby zvládol úlohu mozgového centra, musí strategicky myslieť. Strategické myslenie je opakom lineárneho, mechanického myslenia, ktoré má sklon opakovať už známe a overené riešenia, postupovať podľa vyskúšaných šablón, uspokojovať sa s malými a istými cieľmi, nepodstupovať riziko cesty do neznáma. Strategické myslenie je reakciou na často a nepredvídateľne sa meniace vonkajšie prostredie podniku.

Strategické vodcovstvo

Strategické vodcovstvo utvára morálny a hodnotový profil podniku. Je to súbor hodnôt, ktorý otvorene vyznáva vrcholové vedenie, je normou pre ostatných pracovníkov pri plnení ich pracovných úloh. Hodnoty predstavujú to, čo je pre podnik dôležité a dávajú podniku silu na uskutočňovanie jeho poslania. Vodcovstvo sa charakterizuje ako vzťah medzi jednotlivcom, vedúcim a skupinou. Je to schopnosť manažéra viesť skupinu tak, aby bola úspešná. Úspešnosť však záleží na tom, ako obidve strany vzájomne spolupracujú.

Globálne strategické podnikateľské jednotky

Globálne strategické podnikateľské jednotky (Global Strategic Business Units – GSBU) slúžia na vytváranie globálnych celosvetových používaných značiek a produktových radov. Možno tak účelnejšie vynakladať predovšetkým marketingové náklady.

Strategická diagnostika

Význam strategickej diagnostiky pri tvorbe stratégie spočíva v zhodnotení vnútorných možností a charakteristík okolia, ktoré umožňuje definovať možné smery a orientáciu ďalšieho vývoja, vymedzuje priestor pre strategické úvahy a rozhodovanie. Strategická diagnostika je základným predpokladom strategického rozhodovania.

Stratégie finančného investovania

Stratégie finančného investovania označujú spôsob a ciele získavania finančných aktív a ich derivátov. Spôsob získavania chápeme ako typy obchodov, ktorými investori finančné aktíva nadobúdajú. Líšia sa časovým rozpätím.

Komentáre k článku Ekonomika a stratégia (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥