Strategické otázky

Čo sú to tzv. STEP faktory a kde ich zaraďujeme v rámci strategickej diagnostiky?
STEP: S – sociálne
T – technologické
E – ekonomické a ekologické
P – politické
STEP faktory zaraďujeme do analýzy makroprostredia v rámci externej diagnostiky.
S – spoločenské usporiadanie; sociálne skupiny; zaužívané kultúrne, etické a iné normy; sociálne problémy, …
T – stav rozvoja vedy a techniky; výskumno-vývojová základňa; nové technológie; podnikateľské inkubátory, …
E – ekonomické: druh hospodárskeho mechanizmu; stupeň ekonomického rozvoja, miera rastu, základné makroekonomické ukazovatele, …
– ekologické: životné prostredie; vzťahy medzi podnikom a ŽP, …
P – politická situácia; hospodárska politika vlády; zákonné normy a ich uplatňovanie, …

Uveďte kľúčové marketingové schopnosti podniku z hľadiska internej diagnostiky.
Schopnosť opísať spotrebiteľské správania pri uvedení nového produktu na trh a schopnosť predvídať zmeny potrieb a ohraničiť nové segmenty.
V rámci interného auditu je potrebné v oblasti MRKT analyzovať:
šírka sortimentu výrobkov
parametre výrobkov
podiel na trhu
ceny výrobkov
lojálnosť zákazníkov
kvalita a náklady distribúcie
reklama a podpora predaja

Uveďte kľúčové výrobné schopnosti podniku z hľadiska internej diagnostiky.
výrobná kapacita
kvalita výroby
výrobné náklady
priebežný čas výroby
lokalizácia výrobných jednotiek
efekty skúseností a výnosov z rozsahu

Zdôvodnite neoddeliteľnosť internej a externej diagnostiky z hľadiska stratégie.
Externá diagnostika je zameraná na odhaľovanie príležitostí a hrozieb/rizík podniku a interná diagnostika má za cieľ diagnostikovať silné a slabé stránky podniku (resp. jednotlivých aktivít SBU).
Existuje len veľmi abstraktné oddelenie internej a externej diagnostiky. Sú to relatívne samostatné časti, ale ich postavenie nie je izolované. Existuje tu interakcia medzi internou a externou diagnostikou, pretože interné možnosti meriam externými a naopak. Interná analýza spolu s externou sú tak východiskom pre tvorbu stratégie a na jej formulovanie majú rovnaký vplyv aj význam.

Čo je hlavnou výhodou a nevýhodou expertných metód tvorby strategických scénarov a ktoré z týchto metód sa najčastejšie používajú?
Metóda „SMIC“ ? každý expert stanovuje:
zoznam N hypotéz, ktoré považuje za kľúčové v rámci vykonávanej analýzy
jednotnú P-sť uskutočnenia každej hypotézy v danom časovom horizonte
podmienečné P-sti dvojíc hypotéz: Pi/j? P-sť i, ak sa j realizuje
PiÖj? P-sť i ak sa j nerealizuje
Výhody:
ide o metódu objektivizácie názorov expertov
Nevýhody:
názory experov sa môžu týkať hypotéz, ktoré sú navzájom prepojené a hodnoty P-stí môžu byť nesprávne
na začiatku sa nezisťuje, či sú alebo nie sú hypotézy na sebe závislé
Metóda „DELPHI“? opakované rozosielanie dotazníkov? konvergencia názorov expertov
1. dotazník? zistiť pre každú otázku mediánový názor a medzikvartilový priestor : (Q1; Q3)
2. dotazník? predikcia intervalu (Q1; Q3) potvrdením expertmi? nová odpoveď od expertov
a dôvod, ak je mimo intervalu (Q1; Q3)
3. dotazník? posúdenie argumentov pri tých odpovediach, ktoré sú mimo intervalu (Q1; Q3)
4. dotazník? definitívna odpoveď

Uveďte prehľad najpoužívaneších prístupov a metód tvorby podnikateľsje stratégie

1. Kontingentný prístup
2. Generický prístup
Porterove konkurenčné stratégie
Hallov konkurenčný model
Mintzbergova typológia stratégií
Typológia stratégií podľa Milesa a Snowa

Čo je to kontingentný prístup a kto ho rozpracoval
– predpokladá, že pre určitý súbor okolností alebo ohraničujúcich podmienok možno nájsť
najlepšiu stratégiu
– nedokáže odporúčať jasne formulovanú stratégiu pre konktrétne situácie

Čo je podľa Hofera najôležitejším faktorom pri určovaní stratégie na business úrovni?

HOFER

– najdôležitejšia premenná pri určovaní stratégie je fáza životného cyklu produktu, pre ktorý
sa formuluje stratégia
– identifikoval faktory, ktoré je potrebné zohľadniť pri formulovaní stratégie

Čo je to generická teória?
– identifikuje spoločné znaky konania úspešných podnikov bez väzby na súbor ohraničujúcich faktorov
– určité stratégie sú takmer vždy zhodné bez ohľadu na konkrétnu situáciu – generické stratégie

Charakterizujte výrobkové stratégie, zamerané na jediný trh
Pôvodný výrobok
N-ové výhody využívanie tradičnej kompetencie jednoznačnosť a jednotnosť efektívnosť využ. kapacít

Zlepšený výrobok
­ atraktívnosti výrobku lepšie využitie distrib. a predajnej siete flexibilita voči potrebám trhu motivácia odvodená z atraktivity nového výrobku

Nový výrobok
zmenšenie konkurenčného tlaku redukcia rizika nasýtenia trhu zmenšenie fluktuácie objemu predaja

Popíšte možné stratégie trhovej expanzie, spojené s pôvodným výrobkom
Pôvodný trh
max. penetrácia trhu možnosť dominácie na trhu znalosť špecifík trhu viditeľnosť na trhu

Rozšírený trh
stabilný rast zlepšené využitie výrobných kapacít rast technologickej úrovne podniku

Nový trh
zvýšenie reputácie podniku zníženie konkurenčného tlaku diverzifikácia na ziskový trh pozitívne efekty komplementarity

V čom spočíva význam tzv. S-krivky v strategickom manažmente? Ktoré významné ekonomické javy charakterizuje S-krivka?
– klasická reprezentácia krivky životného cyklu výrobku
– môže mať rôzny charakteristický priebeh
– je rozčlenený na 4 základné fázy

Charakterizujte podstatu projektu PIMS?
– vznikol v 70. rokoch 20. storočia firmou General Electric v spolupráci s Harward Business School
– cieľom bolo: identifikovať príčiny úspechu alebo neúspechu súboru výrobkov firmy GE a stanoviť zákony trhu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥