Strategická diagnostika

V rámci procesu tvorby stratégie musí podnik uskutočniť dôkladnú diagnostiku príležitostí a rizík okolia, ako aj interných možností a existujúcich zdrojov. Pomerne dlho bola dominantnou najmä externá diagnostika. Išlo hlavne o určenie najperspektívnejších aktivít a najdôležitejších faktorov konkurencie, na ktoré sa mal podnik adaptovať. Podnik však môže meniť aj svoje okolie, môže rozvíjať svoje schopnosti a vnútorné zdroje, čím môže získať výhodu oproti konkurencii.

Význam strategickej diagnostiky

Význam strategickej diagnostiky pri tvorbe stratégie spočíva v zhodnotení vnútorných možností a charakteristík okolia, ktoré umožňujú definovať možné smery a orientáciu ďalšieho vývoja. Strategická diagnostika vymedzuje priestor pre strategické úvahy a rozhodovanie. Strategická diagnostika je predpokladom strategického rozhodovania.

Štruktúra a obsah strategickej diagnostiky

Základná štruktúra a obsah strategickej diagnostiky podniku:

 1. analýza makroprostredia = STEP analýza (sociálne, technické, ekonomické a politické faktory)  – postavenie podniku na trhu
 2. analýza mikroprostredia = dodávatelia, odberatelia, konkurencia, zamestnanci – podnikové výrobné faktory
 3. strategická segmentácia = jednotlivé zložky analýzy – faktory konkurenčnej schopnosti
 4. analýza konkurencie
 5. analýza dopytu a ponuky

Externá diagnostika

Obsah externej strategickej diagnostiky tvorí:

 1. Analýza makroprostredia – faktory pôsobiace v celej ekonomike
 2. Analýza externého mikroprostredia – odvetvové prostredie: obchodníci, partneri, konkurencia, klienti
 3. Strategická segmentácia – odvetvie treba segmentovať = vymedzia sa hranice a robí sa analýza
 4. Analýza konkurencie
 5. Analýza dopytu a ponuky

Mikroprostredie predstavuje odvetvové prostredie, bezprostredné okolie podniku.  Analýza mikroprosterdia v rámci strategickej diagnostiky sa zameriava na:

 1. parametre, t.j. hybné sily odvetvia (hlavné tendencie vývoja, miera rastu, štádium život. cyklu, inovácie a zmeny, nákladové charakteristiky, vstupné a výstupné bariéry, vplyv globalizácie, politiky, rizikovosť…)
 2. konkurenčné sily – existujúca a potenciálna konkurencia, dodávatelia a odberatelia, substitúty
 3. kľúčové faktory úspechu – konkurenčné výhody
 4. strategické skupiny firiem – ich stratégie
 5. celková atraktívnosť odvetvia – rastový potenciál, konkurencia, ziskovosť, stabilita, vstupné bariéry

Analýza dopytu a ponuky v rámci strategickej diagnostiky sa zameriava na analýzu dopytu a analýzu ponuky:

 • analýza dopytu– vývoj dopytu, veľkosť dopytu, charakter, štruktúra a povaha dopytu, kúpyschopnosť
 • analýza ponuky– analýza konkurencie, výrobné kapacity v segmente, štruktúra nákladov v segmente, ekonomika sektora do ktorého vpadá segment, distribúcia, finančný systém, technologické a sociálne aspekty

Obsahom a hlavným nástrojom analýzy konkurencie je 5 hlavných faktorov podľa Portera:

 1. existujúce konkurenčné podniky a potenciálni konkurenti
 2. substitúty
 3. dodávatelia a odberatelia
 4. nátlakové skupiny
 5. štát

Interná diagnostika

Hlavné zložky a otázky internej strategickej diagnostiky

Medzi základné okruhy internej strategickej diagnostiky podľa Harvardskej diagnostickej schémy (HDS) je:

 • postavenie na trhu (všeobecné charakteristiky, charakteristiky výrobkov, distribučná sieť)
 • podnikové výrobné faktory (výrobné zariadenia, pracovná sila, materiálové vstupy, výskum a vývoj)
 • faktory konkurenčnej schopnosti firmy (finančné zdroje, efektív. systému riadenia)
 • silné a slabé stránky firmy a mimoriadne schopnosti podniku (tvoria závery)

Medzi hlavné metódy internej diagnostiky patria:

 1. analýza interného profilu schopností
 2. analýza zraniteľnosti – sústrediť sa na hodnotenie slabých stránok
 3. hodnotový reťazec
 4. nákladový reťazec
 5. hodnotenie konkurenčnej sily
 6. analýza SWOT

Analýza SWOT

SWOT analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z rôznych hľadísk, a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Zároveň načrtáva možné alternatívy budúceho vývoja, možnosti na ich využitie, prípadne ich riešenie. SWOT analýza podľa Michaela Portera je vlastne kombináciou analýzy O-T a S-W. Pričom O-T analýza predstavuje vonkajšiu (externú) analýzu, ktorá sa zameriava hlavne na vonkajšie prostredie (príležitosti a ohrozenia). S-W analýza predstavuje vnútornú (internú) analýzu, v ktorej ide o rozbor vnútorných faktorov organizácie (silných a slabých stránok). Cieľom SWOT analýzy je posúdenie vnútorných predpokladov podniku k uskutočneniu určitého podnikateľského zámeru a podrobenie rozboru i vonkajších príležitostí a obmedzení určované trhom.

Analýza SWOT kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky podniku, jeho vonkajšie príležitosti a hrozby podľa dôležitosti. Je to ľahko použiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku. SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším prostredím.

McKinsey: 7 S model

Model siedmich S podľa firmy McKinsey:

 • stratégia (strategy)
 • organizačná štruktúra (structure)
 • systémy (systems)
 • štýl (style)
 • osadenstvo (staff)
 • vyznávané hodnoty (shared values)
 • zručnosti (skills)

Strategický profil podniku

Strategický profil podniku je súbor hodnotení, resp. úrovní vybraných parametrov konkurencieschopnosti podniku. Strategický profil je porovnaný s profilom inej firmy alebo všeobecnými požiadavkami trhu a ukazuje veľmi názorne silné a slabé stránky podniku. Ideálny strategický profil je taký, ktorý je vo všetkých parametroch aspoň na úrovni všeobecných požiadaviek. Strategický profil podniku v prehľadnej forme zobrazuje silné a slabé stránky podniku. Je výsledkom analýzy, je zobrazovaný v grafickej podobe.

Strategický manažment

Strategický manažment alebo strategické manažérstvo (z angl. strategic management) je prístup, skladajúci sa z formulovania stratégie, jej implementácie a kontroly. Strategický manažment sa skladá z formulovania vízie, poslania a cieľov podniku, analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku, voľby vhodnej stratégie na podnikateľskej a podnikovej úrovni, návrhu organizačných zmien, administratívnych opatrení a kontrolného systému na realizáciu stratégie. Z uvedených krokov analýza externého a interného prostredia a výber vhodnej stratégie sa spoločne označujú ako formulovanie stratégie. Súbor opatrení na zavedenie a uskutočnenie stratégie sa nazýva implementáciou stratégie.

Stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a dlhodobý charakter.
Taktika odpovedá na otázku, aký postup má byť zvolený v danej konkrétnej situácii. Taktické rozhodnutia v rámci vymedzenej stratégie riešia menej závažné, krátkodobejšie a konkrétne problémy daného podnikania.

Vývoj strategického manažmentu nájdete v článku Základné teórie strategického manažmentu.

Strategická diagnostika

Medzi základné analýzy v strategickom manažmente patria:

Metódy a procesy v strategickom manažmente

Medzi základné procesy a metódy v strategickom manažmente patria:

Stratégie v strategickom manažmente

Medzi základné stratégie v strategickom manažmente patria:

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥