Štíhly podnik a štíhla výroba

Štíhla výroba

V duchu hesla štíhlej výroby (lean production) sa posledné desaťročia nesú odborné diskusie o tom, ako získať strategickú výhodu v súčasnom dynamickom hospodárskom prostredí, najmä v automobilovom priemysle. [1]

Proti princípu hromadnej výroby so silne centralizovaným riadením, zameraním na vysokú produktivitu a nízke náklady, kde individuálne požiadavky zákazníka nepatria medzi najvyššie
priority tradične uplatňovanému v USA a v krajinách západnej Európy, vytvorili Japonci koncept štíhlej výroby. Štíhla výroba spočíva vo výrobe pružne reagujúcej na požiadavky zákazníka a dopyt, ktorý je riadený decentralizovane, prostredníctvom flexibilných pracovných tímov. Každý zamestnanec má pri tom vysokú zodpovednosť za kvalitu a priebeh výroby. [1]

Štíhly podnik

Štíhlosť podniku znamená robiť len také veci, ktoré sú potrebné, robiť ich správne hneď na prvýkrát, robiť ich rýchlejšie ako ostatní a utrácať pri tom menej peňazí. Podstata štíhleho podniku však nespočíva v šetrení. Ide o zvyšovanie výkonnosti firmy tým, že na danej ploche dokáže vyprodukovať viac než konkurenti, že s daným počtom ľudí a zariadení vyrobíme vyššiu pridanú hodnotu než druhí atď. Byť štíhly teda znamená zarobiť viac peňazí, zarobiť ich rýchlejšie a s vynaložením menšieho úsilia. [4], [5]

Aký je štíhly podnik?

Štíhly podnik je taký, ktorý všetky spomínané atribúty v predchádzajúcej kapitole dokáže aplikovať a snažiť sa ich dosiahnuť na všetkých úrovniach činností firmy. To znamená, že štíhly podnik má [2]:

 • štíhlu výrobu,
 • štíhlu logistiku,
 • štíhlu administratívu,
 • štíhly vývoj.

Princípy štíhleho podniku

Medzi nosné prvky štíhleho podniku patria [2], [3]:

 • Management toku hodnôt (Value Stream Management)
 • Management úzkych miest
 • Štíhle pracovisko
 • Procesy kvality a štandardizovaná práca
 • TPM – Management produktivity výrobných zariadení
 • Rýchle zmeny (SMED) a redukcie dávok
 • Kaizen – zlepšovanie procesov
 • Štíhly layout a výrobné bunky
 • Tímová práca

Použitá literatúra

[1] KEŘKOVSKÝ, Miroslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 137 s. ISBN 978-80-7400-119-2.

[2] KOŠTURIAK, Ján, FROLÍK, Zbyněk. Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, s.r.o., 2006. 237 s. ISBN 80-86851-38-9.

[3] VYTLAČIL, Milan, MAŠÍN, Ivan. Dynamické zlepšování procesů: Programy a metody pro eliminaci plýtvání. 1. vyd. Liberec: Institu průmyslového inženýrství, 1999. 197 s. ISBN 80-902235-3-2.

[4] API. ACADEMY OF PRODUCTIVITY AND INOVATIONS. [online]. [cit 2009-11-2]. Dostupný z WWW:< http://e-api.cz/article/68428.casove-studie-8211-nastroj-prumysloveho-inzenyrstvi/>

[5] API. ACADEMY OF PRODUCTIVITY AND INOVATIONS. [online]. [cit 2009-11-2]. Dostupný z WWW:< http://e-api.cz/page/68260.mapovani-procesuprocesni-analyza/ >

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥