Problémy v podnikovej stratégii

Uveďte hlavné problémy, ktoré tvoria náplň marketingovej stratégie podniku
Marketingová stratégia – obsahuje čiastkové stratégie a strategické opatrenia:
1. Výrobková stratégia – zachovanie alebo rozvoj existujúcich produktov
2. Trhová stratégia – udržanie súčasného trhu, obsadzovanie nových trhov; segmentácia trhu
3. Cenová stratégia – stanovuje konkurenčné ceny; špičkové ceny; nízke ceny
4. Značková stratégia – jestvujúce značky tovarov alebo nové značky
5. Distribučná stratégia – existujúce alebo nové distribučné kanály
6. Stanovenie veľkosti predajných kapacít
7. Zosúladenie propagačných a iných podporných metód s novou stratégiou
Najzávažnejšie strategické rozhodnutia:
1. výber cieľových trhových segmentov
– kde bude podnik pôsobiť – 3 zákl. varianty:
a) nediferencovaný marketing – celému trhu sa ponúka 1 marketingový mix
b) diferencovaný marketing – každý segment je obsluhovaný odlišným mark. Mixom
c) špecializovaný marketing – 1 segment, ktorému je na jeho obsluhu prispôsobený mark. Mix
2. návrh marketingového mixu
– ako bude podnik konkurovať ma cieľových trhoch
– cieľom podniku je využiť alebo utvoriť diferenciálnu výhodu
3. výber pozície v trhovom segmente
– vhodná a účinná kombinácia cieľových trhov a marketingového mixu
– postavene, ktoré produkt zaujíma v povedomí zákazníka v porovnaní s konkurenciou

Uveďte hlavné problémy, ktoré tvoria náplň vedeckotechnickej stratégie podniku
– hlavné kritérium: technická úroveň realizovaných výrobkov a technológií
1. Ofenzívne stratégie – produkujúce technický pokrok
a) špičková stratégia
b) adaptačná stratégia
2. Defenzívne stratégie

Uveďte hlavné problémy, ktoré tvoria náplň výrobnej stratégie podniku
Hlavné problémy výrobnej stratégie:
1. Veľkosť výrobnej kapacity – vzhľadom na predpokladaný predaj
2. Zosúladenie výrobnej kapacity s dopytom – z hľadiska času i nákladov
3. Voľba výrobných metód, ktoré splnia nákladové i kvalitatívne požiadavky novej stratégie
4. Rozhodovanie o kúpe alebo výrobe príslušných komponentov
Faktory stratégie:
1. skúsenostná krivka – rast objemu výroby a trhového podielu prinesie nákladovú výhodu
2. súlad technickej základne výroby a typu výroby
3. pružnosť výrobných technológií
4. rozhodovanie o kúpe alebo výrobe komponentov
5. štíhla výroba

Uveďte hlavné problémy, ktoré tvoria náplň personálnej stratégie podniku
2 strategické úlohy:
1. zosúladenie pracovníkov s nárokmi novej stratégie – činnosti:
– personálne plánovanie – určiť charakter pracovných miest
– nábor a propagácia – získanie súboru vhodných uchádzačov
– výber – hodnotenie a triedenie uchádzačov
– školenie – mimoškolské vzdelávanie pred nástupom
2. aktivizácia pracovníkov v záujme zvyšovanie pracovnej angažovanosti a produktivity práce
a) integrácia
b) školenie a výcvik
c) odmena za prácu; motivácia
d) vzťahy s odbormi a kolektívne vyjednávanie
e) hodnotenie a kontrola
f) zvyšovanie produktivity
g) zdokonaľovanie komunikácie

Uveďte hlavné problémy, ktoré tvoria náplň finančnej stratégie podniku
Hlavné úlohy:
1. zabezpečiť zdroje pre krátkodobé a dlhodobé financovanie novej stratégie
2. stanoviť primeranú cenu kapitálu
3. zabezpečiť efektívne využitie kapitálu
4. stanoviť vzťah podniku k poskytovateľom kapitálu
5. rozhodovať medzi reinvestíciami a dividendami

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥