PROBLÉMOVÉ OKRUHY VÝROBNÉHO MANAŽMENTU

Celistvé obsiahnutie manažmentu výrobného procesu po vertikále zahŕňa viacstupňový reťazec od vzniku idey nového výrobku a jeho pojatia do výrobnej stratégie podniku, cez všetky štádiá prípravy výroby, samotný výrobný proces, obslužné činnosti, až po servis u zákazníka počas jeho používania.
Systémové chápanie MV po horizontále zahŕňa zasa množstvo činností počínajúc manažérskym zabezpečením hmotných, informačných, personálnych a iných vstupov do výroby, cez všetky ich transformačné premeny na nové výrobky, ďalej logistické pohybové procesy, recyklizáciu vo výrobe až po hmotné výstupy, ekonomické zhodnotenie vložených prostriedkov a celkovú komercionalizáciu výroby na trhu.
Náplňou MV je:

1. Tvorba rozhodujúcich predpokladov na rozvoj výroby, a to informačných personálnych, organizačných, technických, ekonomických a iných predpokladov, ktorými sa zabezpečuje efektívny chod výroby v podnikateľskej jednotke. Veľký dôraz by sa mal klásť na prácu s ľuďmi, riešenie ich konfliktov a stimulačnú aktivizáciu.
Súhrnne možno personálne aspekty MV zhrnúť do týchto piatich okruhov:
a) sústavné vyhľadávanie vhodných pracovníkov tak pre bezprostrednú výrobu, ako aj pre obslužné činnosti, predvýrobné etapy a osobitne pre riadiacu sféru,
b) výber a testovanie pracovníkov najmä s dôrazom na získavanie predovšetkým nadaných a talentovaných ľudí, výsledky práce s talentovanými ľuďmi sú najatraktívnejším prínosom pre firmu,
c) zabezpečovať sústavné školenie a doškoľovanie pracovníkov v školskej sústave, v podnikových školiacich strediskách na zvyšovanie kvalifikácie robotníkov, technikov a manažérov všetkého druhu,
d) motivácia a stimulácia pracovníkov musí byť sústavnou a stále zdokonaľovanou činnosťou,
e) zlepšovanie medziľudských vzťahov na pracoviskách je ďalšou trvalou náplňou vedúcich pracovníkov, špecialistov zo sociologických a psychologických pracovísk – interných aj externých.

2. Tvorba diverzifikovaného výrobného programu firmy, čo vyžaduje včas preskúmať, aké výrobky bude trh potrebovať, v akých parametroch kvality, v akom množstve, čase, cenových reláciách apod. Tieto informácie musí mať podnik v dostatočnom predstihu, aby mohla prekalkulovať, či svoju prosperitu zabezpečí s daným výrobným programom, alebo musí urobiť korekcie vo svojej výrobnej náplni. Súbežne s tým potrebuje mať informácie o konkurencii, o technických a ekonomických parametroch jej produkcie, o jej rozvojom vedecko-technickom potenciáli, aby podnik mohol posúdiť svoje šance na konkurenčnom trhu.
Hlavným poslaním MV je utvárať náročné prostredie na podnikanie, ktoré bude stimulovať k ustavičnému zdokonaľovaniu výroby a celej podnikateľskej činnosti. Predpokladá to zmeniť, doplniť, rozvinúť, obohatiť MV jednak o koncepčné, perspektívne zložky a jednak zvýšiť v MV podiel analytickosti, kalkulovania, exaktnosti v rozhodovaní, teda konkrétnych analýz komerčnej ekonomickej, finančnej, organizačnej, personálnej a inej povahy. Ťažisko MV treba prenášať z doterajšej naturálno-vecnej operatívnej, rutinérskej činnosti na novšie komerčné a ekonomické oblasti.

3. Rozvojové procesy sú ďalšou súčasťou, o ktorú treba rozšíriť náplň MV, táto špecifická zložka sa označuje ako rozvojový MV. Vecnú náplň rozvojových procesov výroby tvoria interné výskumno-vývojové pracoviská, projektová, konštrukčná a ostatná príprava výroby, ako aj externé profesionálne rozvojové kapacity.

4. Manažment prípravy výroby – jeho význam sa zvyšuje tým, že ťažisko zdokonaľovania aj samotnej hlavnej výroby sa postupne presúva do predvýrobných etáp. Tam možno inovačné zmeny lepšie pripraviť a otestovať, pričom sa chod výroby nenarúša. Navyše, výsledné riešenia konštrukčnej, technologickej a inej prípravy výroby determinujú nielen technickú stránku výroby, ale aj ekonomické výsledky celého výrobného systému.

5. Rozvoj kvality produkcie a služieb – proces tvorby kvality je viacstupňový, takže ho treba manažérsky usmerňovať z hľadiska medzinárodných požiadaviek na kvalitu, makroekonomických pravidiel, ale aj z úrovne podniku a vnútropodnikových stupňov riadenia. Požiadavky na kvalitu stúpajú v celosvetovom meradle, preto ak chcú byť naše výrobky porovnateľné so svetovou špičkou a konvertibilné na svetovom trhu, treba aj nároky na manažment kvality neustále zvyšovať.

6. Manažment hlavnej výroby – rieši problémy synergickej analýzy výroby, komponentný a funkčný rozbor výrobného procesu, otázky vnútropodnikovej špecializácie a kooperácie výroby, ale najmä zákonitosti organizácie výroby a alokačný MV v podniku. Završuje to časová analýza výroby, v ktorej sa zrkadlí vecná štruktúra výroby, jej priestorová organizácia, ale aj predvýrobný a výrobný cyklus. Pritom časový faktor sa v trhovej ekonomike stáva jedným z rozhodujúcich činiteľov podnikateľskej úspešnosti firmy.

7. Problematika obslužných procesov výroby – nateraz zamestnávajú najväčší počet ľudí a majú mimoriadne heterogénnu skladbu. Patrí sem všetka údržbársko-opravárska činnosť, vnútrozávodná doprava a ostatná manipulácia s materiálom, skladové a obalové hospodárstvo, paletizácia a kontajnerizácia, nástrojárske a energetické hospodárstvo a ostatné obslužné procesy, ktoré zabezpečujú plynulý bezporuchový chod celého výrobného systému.

8. Pružne automatizované systémy výroby, najmä počítačmi integrované riadenie výroby. Moderný manažment inklinuje nielen k vecnej integrácia pružnej automatizácii vo výrobe, ale aj k manažérskemu prepojeniu predvýrobných, výrobných a povýrobných zložiek, pretože až vo vzájomnej zovretosti prinášajú najväčšie efekty.

9. Logistické procesy vo výrobe – zahŕňajú všetky pohybové procesy od vstupu surovín a materiálu do podniku cez výrobné operácie, až po výstup hotových výrobkov a ich distribúciu zákazníkom. Na logistickej presnosti sú založené najnovšie manažérske systémy – Just in time, či Lean Production Management.

10. Vnútropodnikový manažment – jeho poslaním je prenos podnikania až do najnižších vnútropodnikových jednotiek. Predpokladá to utvoriť taký informačný, organizačný a stimulačný manažérsky systém, ktorý umožní merať vstupy, výstupy a hospodársky výsledok každej vnútropodnikovej jednotky. Tým sa deleguje podnikateľské rozhodovanie, právomoci a zodpovednosti na vnútropodnikové jednotky, ktoré si potom samy zabezpečujú svoju ekonomickú prosperitu, čo je rozhodujúce pre ekonomické výsledky celého podniku.

11. Povýrobné služby – technický, obchodný a údržbársky servis, ktorý treba zabezpečovať po celú životnosť výrobku. Poznatky z používania výrobku zasa spätnoväzbovým systémom slúžia pri ďalšom zdokonaľovaní výrobkov.

12. Poznatky zo zahraničných manažérskych systémov – MV jednak potrebuje rozpracovať svoje nástroje na podmienky svetového trhu a jednak spätne čerpať z medzinárodných skúseností použiteľné poznatky na rozvoj vlastného MV.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥