Personálny manažment

Personálny manažment

 1. a) formovanie a rozvoj personálu
 • Zabezpečovnaie kvalitatívnej a kvantitatívnej potreby personálu
 • Personálne plánovanie
 • Analýza práce
 • Vyhľadávanie a výber zmestnancov
 • Príjímnie a adaptácia zamestnancov
 • Kvalifikačná príprava a rozvoj zamestnancov
 • Rozvoj pracovnej kariéry
 • Ukončenie pracovného pomeru
 1. b) vedenie ľudí
 • Vytváranie podmienok pre efektívne pôsobenie pernosnálu
 • Stimulácia a motivácia zamestnancov
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Odmeňovanie
 • Komunikácia a zvyšovanie kvality pracovného života

Zabezpečovanie personálu

 • Personálne pláinovanie – proces zhromažďovania a využívnia info, na základe ktorých sa rozhoduje o vynakladaní prostriedkov pri personálnych opatreniach
 • Slúží na:
 • Stanovenie plánovanej potreby personálu
 • Personálne vybavenie disponibilnými pracovnými zdrojmi
 • Personálne vybavenie potrebnými pracovnými zdrojmi
 • Analýza práce – zaistenie potrebných činností a adekvátnych podmienok na ich realizovanie na určitom pracovnom mieste
 • Obsahuje:
 • Skúmanie práce t. j. získavanie rôznorodých info o práci, jej zložkách a náíležitostiach, ktoré sú významné z hľadiska ďalšej prxe
 • Popis práce t. j. zhrnutie analyzovaných a kriticky posúdených info
 • Určenie typu osoby vhodnej pre danú prácu, tzn. zostava špecifikácie požiadaviek na zamestnanca
 • Vyhľadávanie a nábor zamestnancov – krátkodobé, resp. dlhodobé premyslené a systematické ovplyvňovanie postojov, predstáv a pohľadov u potenciálnych uchádzačov od danú praácu s cieľom vyvolať u nich záuje, podnecovať ich túžby a aambície v danom podniku pracovať – prilákať ich
 • Interné zdroje zamestnancov
 • Externé zdroje zamestnancov
 • Výber zamestnancov – dvojstranný rozhodovací proces, v ktorom na základe posúdenia získaných info sa v konečnej fáze vyberú tí uchádzači, u ktorých boli zistené najvyššie predpoklady na vykonávanie danej pracovnje činnosti
 • Postup:
 • Predbežná selekcia – predvýber
 • Pohovor (interview) – osobný rozhovor
 • Rozhodnutie zodpovedných zamestnancov o výsledku výberového pokračovania, ako aj samotného uchádzača o prijatí danej práce
 • Prijímanie a adaptácia zamestnancov – prijatie nového zamestnanca na uvažované pracovné miesto
 • Adaptačný porces – organizované prispôsobovanie sa nastupujúceho zamestnanca novému pracovnému prostrediu.
 • Pracovná adaptácia
 • Sociálna adaptácia
 • Rozvoj personálu
 • Kvalifikačná príprava a rozvoj zamestnancov – premyslený komplexný systém starostlivosti o kvalifikačný rast a pracovnú kariéru perspektívnych zamestnancov
 • Formy:
 • Prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
 • Rekvalifikácia
 • Rozvoj pracovnej kariéry – plánovanie profesijnej kariéry perspektívnyhc zamestnancov
 • Ukončenie pracvného pomeru – uvoľňovanie zamestnancov v súvislosti s ukončením pracovného pomeru
 • Proces, v ktorom je zamestnanec postupne pripravovaný na prerušenie

Vedenie ľudí

– cieľavedomé a trvalé zosúľaďovanie záujmov a potreib zamestnancov s cieľmi a úlohami podniku

Podstata vedenia ľudí

 • V užšom zmysle ako bezprostredné pôsobenie vedúceho zamestnanca na podradencýh, ktorým chce dosichnuť u nich žiadúce správanie
 • V širšom zmysle – pôsobenie na zamestnancov, ktoré ich má usmerňovať v smere dosahovania očakávaných výsledkopv

Prístupy k vedeniu ľudí

 1. a) priamym usmerňovaním
 • príkazy
 • úlohy
 • nariadenia
 1. b) osobným príkladom
 • svojimi vlastnosťami
 • svojím konaním
 • svojím vystupovaním
 1. c) nepriamym pôsobením
 • stimulácia a motivácia
 • priaznivá podniková kultúra

Spôsoby vedenia ľudí

 • byrokratický – vedú ci pracovník sa zameriava predovšetkým na plnenie administratívnych funkcií, na formáne vzájomné vzťahy, organizovanie disciplíny a kontroly.
 • Nebyrokratický

Štýly vedenia ľudí

 • Autoritatívny – presdzuje svoje názory
 • Participatívny – založený na aktívnej účasti všetkých zamestnancov, vzájomná dôvera
 • Demokratický – manažér sa riadi radami od podriadených, možnosť vyjadrenia názorov
 • Liberálny – mäkky prístup vedúceho, manažér má nizku autoritu

Motivovanie zamestnancov

Motivácia – všetky vnútorné podnety, ktoré človeka vedú k určitému správaniu a prežívaniu

Slúži na:

 • Podnecovanie činnosti
 • Podporu pokračovania v činnosti
 • Zameriavanie činnosť určitým smerom

Motivátory, t. j. činitele motivácie:

 • Vonkajšie
 • Vnútorné

Stimulovanie – súbor vonkajších podnetov, ktoré usmerňujú správanie sa zamestnancov a pôsovbia na motiváciu zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov

– sústavná, logicky previazaná činnosť starostlivosti o zamestnancov a ich vedenia, ktorou sa zhodnocuje jednak minulé obdobie, ale najmä vytvárajú podmienky pre lepšie fungovanie v budúcom období.

Funkcie hodnotenia

 • Poznávacia
 • Porovnávacia
 • Regulačná
 • stimuláčná

Oblasti (predmet) hodnotenia

 • pracovný výkon, plnenie pracovných povinností a úloh kladených na zamestnanca
 • fungovanie v kolektíve, pracovné a spoločenské správanie sa
 • starostlivosť o svoj osobný rozvoj, stav a vývoj odobornej kvalifikácie a pracovnej spôsobilosti

Formy odmeňovania zamestnancov

 1. a) hmotné odmeny (mzdy) a výhody
 • priame odmeny finančné ( základný plat, pohyblivá zložka mzdy…)
 • nepriame odmeny a finančné výhody ( mimoriadne odmeny….)
 • nepriame odmeny a nefinančné výhody (služobné aut, telefón….)
 1. b) nehmotné odmeny a výhody

– povýšenie, čestná funkcia ,…..

Kontrola v manažmente

Kontrolovanie je proces sledovania, rozboru a prijatia záverov v súvislosti s odchýlkami, ktoré v procese riadenia charakterizujú rozdiel medzi zámerom a jeho realizáciou.

Úlohou kontrolovania v manažmente je :

 • zisťova skutočný stav vývoja riadeného objektu
 • porovnávať skutočný stav s vývojom
 • vyvodzovať závery pre ďalšie rozhodovanie a tým ovplyvňovať celé riadenie

Klasifikácia kontrolovania

 1. Obsahová náplň
 • predvýrobných etáp
 • výrobných etáp
 • povýrobných etáp
 • ďalších zabezpečujúcich riadiacich a správnych činností
 1. Úroveň riadenia
 • vrcholové kontrolné procesy
 • kontrolné procesy nižšej úrovne riadenia
 • operatívne kontrolovanie
 1. Charakter vykonávania
 • Pravidelne, nepravidelne
 1. Mnažerske aktivity
 1. Vzťahy k miestu kontrolovania
 • Piame
 • Nepriame
 1. Rozsah kontroly
 • Komplexné
 • Čiastkové
 1. Rozsah a záber činnosti
 • Globálne
 • Individuálne
 1. Spôsob kontrolovania
 • Nadriadeným zamestnancov
 • Treťou osobou
 • Zamestnancami navzájom

Komentáre k článku Personálny manažment (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥