PERSONÁLNE PLÁNOVANIE

Personálne plánovanie sa tiež nazýva plánovanie ľudských zdrojov. Spojovacím článkom v personálnom plánovaní je práca (ľudský kapitál). V psychologickom postupe sa v analýze pracovnej činnosti vyvinuli nasledujúce kroky:
1. popis práce – popisuje základné povinnosti, podmienky a prostriedky práce
2. analýzy práce – popisuje vnútornú štruktúru pracovnej činnosti, jej priebeh a požadované parametre
3. špecifikácia práce – popisuje základné psychologické a fyzické požiadavky na pracovníka, ktorý bude prácu vykonávať
4. klasifikácia povolania a práce-triedi pracovné činnosti na základe rôznych psychologických kritérií do skupín
5. metóda hodnotenia práce-slúži na stanovenie mzdových tried a mzdových taríf

Meradlom pracovnej činnosti človeka je:– pracovný výkon-výkon = motivácie * schopnosti. Schopnosť pracovníka podať určitý maximálny výkon sa nazýva výkonnosť. Výkon je teda momentálny, aktuálny prejav výkonnosti.
– produktivita práce-vyjadrenie určitého množstva vyrobených úžitkových hodnôt za časovú jednotku

Produktivita práce spolu s výkonom a výkonnosťou závisí od:– času
– individuálnych predpokladov pracovníka
– konkrétnych pracovných podmienok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥