Ovplyvňovanie v cenovej politike, psychologické pôsobenie, faktory citlivosti

Faktory citlivosti výrobku na cenu:
– existencia alternatívnych produktov
– existencia substitučných produktov
– veľkosť investícií
– konečné použitie
– možnosť prevodu nákladov
– možnosť uskladnenia atď

Diferenciácia ceny podľa zákazníka (vek, potreby, záujmy), teritória predaja (centrum, sídlisko), časovosti predaja (denne, sezónne)

Ovplyvňovanie:
1. zníženie ceny: prieniková cena – nalákanie zákazníka, výpredajná cena – pri útlme produktu
2. zvýšenie ceny: vo fáze prieniku, ak podnik nieje schopný pokryť dopyt, rozšírenie vlastností ponúkaného produktu, inflácia
3. zľavy: funkčné, sezónne, množstevné, pri platbe v hotovosti
4. cenové nasadenie: zrážka z množstva, funkčná, zo zavedenia

Psychologické pôsobenie:
– zníženie pod zaokrúhlenú cenu – baťove ceny
– komparatívne ceny – u nás nakupujete najlacnejšie
– výpredaj
– prestížne ceny
– členené ceny – hlavný výrobok + doplnky + poštovné
– jednotné ceny – menu v reštaurácii

Vzťahy ceny a hodnoty konkurenčnej výhody
Hodnota je ekonomický pojem. Vyjadruje vzťah medzi komoditami, ktoré možno kúpiť a tými, ktoré kupujú pre uspokojenie potrieb.Je ohodnotením úžitkových vlastností a prospešnosti produktu
H=f(Uv+P)K
Trhová hodnota je mierou prospešnosti komodity, ktorú určuje trh a konkurenčné prostredie v čase a priestore
Štandardná trhová hodnota – je inštitút stavov hodnoty komodity podľa medzinárodných platných predpisov – štandardov, dojednaná dobrovolne, rozumne a bez nátlaku a určuje sa zákonom.
Predajná cena = f (TH)
PC = Nákladová Cenakalkulovaná + Goodwill + Dopytový Cenový Diferenciál + Distribučné Náklady

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥