Metódy, ktoré za efekt z investície považujú úsporu nákladov

METÓDY, KTORÉ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE POVAŽUJÚ ÚSPORU NÁKLADOV
– tieto metódy je možné použiť za predpokladu, že rozhodujeme o variantoch, ktoré zabezpečujú rovnaký objem výroby
– používajú sa na hodnotenie projektov, u ktorých neviem odhadnúť ceny výrobkov, ktoré sa budú investíciou vyrábať
– pomocou týchto metód nevieme vyjadriť efek. projektu, vieme len určiť, ktorý projekt je úspornejší

1. Metóda ? ročných N
N = O + i x I + Np
N – ? ročné N
O – ročné odpisy
i – úrokový koeficient – predstavuje požadovanú min. výnosnosť investície
I – investičný vklad
Np – ročné prevádzkové N

Túto metódu môžeme použiť na posudzovanie projektov s rôznou dobou životnosti.
Výšku O a ročných úrokov = O + i x I považujeme za anuitnú splátku, ktorú je potrebné zaplatiť.

N pomocou umorovateľa
N = (I x i x (1 + i)n + Np) / ( (1 + i) n – 1)
za predpokladu:
– prevádzkové N sú rovnaké
– rovnomerné odpisovanie

Pr: Ročné ? N pri nerovnomerných odpisoch a N

Rok
životnosti Odpisy
v Sk Prevádzkové N v Sk Diskontovaný
odpisy 10% Diskontované
prevádzkové N 10%
1 400000 500000 363640 454550
2 300000 500000 247920 413200
3 200000 600000 150260 450780
4 50000 700000 34150 478100
5 50000 700000 31045 434630
Spolu 1000000 3000000 827015 2231260
Umorovateľ (5 rokov, 10%) = 0,26380

N = 827015 x 0,26380 = 218167 Sk
? ročné Np = 2231260 x 0,26380 = 588606 Sk
? ročné odpisy a úroky = ? ročné O x doba životnosti x umorovateľ = 218167 x 5×0,26380 = 287762 Sk
? ročné N celkom = 287762 + 588606 = 876368 Sk
2. Metóda diskontovaných N
Nd = I + Npd Nd – diskontované N
Nd = I + Npd – L I – investičné N
Npd – diskontované prevádzkové N
L – diskontovaná likvidačná cena investície

– túto metódu nemožno použiť na projekt s rôznou dobou životnosti
– v opačnom prípade musíme rôzne doby životnosti previesť na rovnakú dobu životnosti najmenším spoločným násobkom dôb životnosti posudzovaných variantov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥