MANAŽMENT PRÍPRAVY VÝROBY

MANAŽMENT PRÍPRAVY VÝROBY – má kvalifikovane dopracovať podnikateľské zámery už do konkrétnej projektovej, konštrukčnej, technologickej a inej dokumentácie podľa ktorej sa bude vyrábať.

Význam prípravy výroby možno nájsť v dvoch hlavných smeroch:
1. vplyv prípravy výroby na hmotné výsledky výrobného procesu, teda na úžitkové, funkčné, kvalitatívne parametre produkcie, kde je úroveň prípravy výroby stále rozhodujúcim činiteľom
2. vplyv prípravy výroby na hodnotovú stránku výrobného procesu, na jeho ekonomické ukazovatele, na rentabilitu a pod.

Celý proces prípravy pozostáva z 15 krokov:
1. prognostická príprava výroby
– ťažisko spočíva v predikcii parametrov nových výrobkov a nových technológií
a) prognózy parametrov nových výrobkov – nejde len o technické parametre, ale aj o prevádzkové vlastnosti, dizajnérske riešenia, ekologické požiadavky a pod.
b) prognózovanie novej výroby – predpokladá včas a s požadovanou presnosťou prognózovať a poznať konečné potreby, poznať disponibilné zdroje, ktoré budú na inovačnú tvorbu k dispozícii a budú ju ohraničovať, zužovať, limitovať či rozširovať alebo inak ovplyvňovať
2. komerčná príprava výroby
– podstata spočíva v spoluúčasti pracovníkov prípravy výroby na marketingových analýzach domácich a zahraničných trhov
– ťažisko je v 2 oblastiach: odborné analýzy potrieb zákazníkov a analýzy konkurencie
3. ekonomické zadanie prípravy výroby
– orientuje prípravu výroby na hľadanie takých variát výrobkov, ktoré vopred garantujú ich ekonomickú úspešnosť
– význam: jednak v samotnom vecnom usmernení prípravy výroby na to, aby riešenia novej produkcie boli ekon.výhodné, ale najmä v tom, že zadanie bude zároveň aj účinným motivačným faktorom, pretože bude stimulovať tvorcov, aby vyvíjali , hľadali a pripravovali len také nové výrobky a riešenia ktoré vytýčené ekon. postuláty splnia
Patria sem:
a) cenové limity nových výrobkov
b) rozpočty N na novú produkciu
c) kalkulácie nových výrobkov
d) normatívy a technicko-hospodárske normy spotreby času, materiálov, energií
e) komerčné, konjukturálne a iné trhové štúdie
f) ekologické limity
4. projektová príprava
– dopracovanie výsledkov predošlých prípr. etáp do konkrétnych projektov
Projektovanie – komplex činností ako sú navrhovanie a vypracovanie dokumentácie na zložité výrobné celky a komplexy
Projektovací proces pozostáva:
a) sústreďovania, triedenia a spracovania info potrebných na projektovanie
b) koncepčné, tvorivé práce spojené s tvorbou návrhov výr. zariadení
c) podrobné rozpracovanie koncepcií a návrhov do výkresov a inej projektovej dokumentácie
d) kompletizačné práce vrátane formálnej úpravy výstup. dokumentácie
5. konštrukčná príprava
– konštruovaním sa rozumie vzniknutie a skonštruovanie jednotlivých výrobkov
– rozhoduje sa o tvare, funkcii, výkone, rozmeroch a iných parametroch výrobku
– konečným cieľom je návrh nového výrobku z hľadiska parametrov jeho kvality a súčasne z hľadiska efektívnosti jeho zhodnotenia
Etapy koštruk. prípravy:
a) tvorba zadania
b) úvodný projekt
c) technický projekt
d) konštrukčná príprava prototypu
e) konštrukčná príprava sériovej výroby
6. technologická príprava (TP)
– funkciou TP je určiť spôsob ako treba uskutočniť jednotlivé operácie, v akej postupnosti, s akými nástrojmi, na ktorých pracoviskách a pod.
– nadväzuje na konštruk. a projekt. prípravu, časovo sa s nimi do istej miery prekrýva
– význam: svojou progresívnosťou ovplyvňuje kvalitu výrobku i úroveň samotného výr. procesu
Vecnú náplň TP výroby tvoria:
– technol. postupy výroby
– montážne schémy a postupy
– príprava náradia, prípravkov a pomôcok
– stanovenie techn. – hosp. noriem
– tvorba kalkulácií výrobkov a cen. návrhov
– vypracovanie technolog. projektu výroby
Etapy:
a) TP v štádiu úvodného a technického projektu
b) TP výroby prototypu
c) TP sériovej výroby
d) TP vo fáze zábehu výroby
7. materiálová príprava
– zahŕňa široký rozsah činností, počínajúc voľbou materiálu na výrobok cez určovanie jeho mernej a celkovej spotreby, organizácia zásobovacích ciest až po skorý prísun, skladovanie a organizáciu výdaja materiálu do výroby

8. príprava výrob.-tech. základne
– je potrebné pripraviť aj výrob.-tech. základňu, kde sa má nová produkcia zhotovovať
9. organizácia prípravy výroby
– funkčným poslaním je komplexne podchytiť a pospájať všetky predošlé parciálne časti prípravy, obohatiť ich o poznatky organizačnej analýzy a napokon vybudovať integrovaný systém prípravy a zavádzania novej výroby v podniku
10. časová príprava výroby
– organizačná analýza priebežného, teda kalendárneho trvania jednotlivých etáp a celkovej predvýrobnej prípravy
Kroky:
a) formulovať ciele organizácie prípravy výroby (termín kedy sa má skončiť príprava a začať vlastná výroba)
b) rozčleniť celkové prípravy výroby na čo najmenšie čiastkové etapy, podetapy a konkrét. práce
c) vyjadriť množstvo prác
d) stanoviť N na každú čiastkovú etapu prípravy výroby
e) určiť čas. priebeh a trvanie každej čiastkovej etapy
f) určiť ostatné potreby na uskutočnenie jednotl. etáp a celkovú prípravu výroby
g) určiť poradie, v akom jednotl. etapy a podetapy budú na seba nadväzovať
h) stanoviť vzáj. čas. prekrývanie jednotl. etáp prípravy výroby
i) na podklade čiastkových rozborov jednotl. etáp stanoviť celkovú prácnosť, N a priebežný čas trvania celej prípravy výroby
j) veličiny prípravy výroby vyjadrené v Nh prípadne v prac. dňoch premeniť na kalendárne jednotky a na ich podklade stanoviť konkrétne dátumy začiatku a ukončenia každej čiastkovej etapy i prípravy výroby ako celku
11. hodnotenie prípravy výroby
– slúži na poznanie dosiahnutej úrovne prípravy novej produkcie oproti ekonom. zadaniu
– výsledky zhodnotenia úrovne slúžia na zbilancovanie údajov a prínosov z prípravy výroby
– slúži ako manažérsky nástroj na zvyšovanie parametrov kvality novej produkcie a tiež na znižovanie spotreby času, práce a N na početné etapy prípravy výroby
Metódy hodnotenia: metóda určovania prácnosti prípravy výroby, metóda nákladovej analýzy prípravy výroby, funkčno-nákladové hodnotenie prípravy výžroby
12. príprava realizácie prípravy výroby
13. zmenové riadenie
– hotová dokumentácia prípravy výroby sa pri overovanej sérii novej výroby dopĺňa, prepracúva, mení, dorába. Podchytenie a usmerňovanie týchto prác je náplňou tzv. zmenového riadenia
– poslaním zmenového riadenia je zabezpečiť, aby všetka dokumentácia bola podľa výsledkov overovaných skúšok dopracovaná do definitívnej podoby
– procesné riadenie, ktoré má všetky vyvolané zmeny v pôv. dokumentácii prípravy výroby spätne novelizovať a tak zabezpečiť platné podklady, podľa kt. sa už bude vyrábať a podľa kt. sa celý výr. systém bude aj riadiť

14. sieťová analýza
– umožňuje systémový prístup k organizácii prípravy výroby
a) CPM – metóda kritickej cesty
b) PERT – metóda hodnotenia a preskúšania programu

Predpokladom sieť. analýzy je, aby sa daný proces dal rozložiť na niekoľko čiastkových činností, medzi ktorými je nadväznosť a pdmienenosť.
– použitie týchto metód je hodné v podmienkach, kde sa mnohé činnosti vzáj. prekrývajú a uskutočňujú súbežne
– vyjadruje sa formou sieť. grafu, kde sa zobrazuje logický proces od vzniku úlohy až po okamih jej ukončenia
– sieť. graf sa skladá z uzlov (predstavuje čas. okamih, moment začatia alebo ukončenia nej. činnosti) a hrán (spojovacia čiara, zobrazuje určitú činnosť, prac. proces)
– v sieť. grafoch sa vyskytujú aktívne, čakacie, fiktívne a predstihové činnosti
Kritická cesta – najdlhšia cesta v grafe
15. automatizácia prípravy výroby
– využitie automatizácie pri plánovaní činností v príprave výroby (PV), pri konštrukčnej PV, pri technologickej PV, použitie počítačov pri model. prácach, organizovaní projekt. PV a pri zmenovom riadení

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥