Logický rámec – logframe

Logický rámec

Logický rámec (logframe) je nástrojom analýzy a prezentácie projektov v rôznych fázach. Formou diagramu poskytuje celistvý opis projektu všetkým zúčastneným stranám. Logický rámec je nástrojom, ktorý preukazuje svoju prospešnosť ako v príprave, tak aj v implementácii projektov. Je to matica štyroch stĺpcov a štyroch riadkov.

Logické kroky Objektívne overiteľné indikátory úspechu Zdroje a prostriedky overenia Predpoklady a riziká
Zámer Aký bude mať podprojekt dlhodobý dopad? Aký je širší zámer, ku ktorému podprojekt prispieva? Aké kvalitatívne a kvantitatívne indikátory ukážu, že zámer podprojektu bol dosiahnutý? Z akých zdrojov bude možné overiť, že indikátory na úrovni zámeru boli dosiahnuté? Aké predpoklady musia byť splnené, aby naplnenie cieľov mohlo viesť k dosiahnutiu zámeru podprojektu? Aké sú riziká ohrozujúce dosiahnutie zámeru podprojektu?
Ciele Aké ciele majú byť dosiahnuté? Akú pozitívnu zmenu podprojekt prinesie? Aký je očakávaný stav po skončení realizácie podprojektu? Aké kvalitatívne a kvantitatívne indikátory jasne ukážu, že cieľ podprojektu bol dosiahnutý? Z akých zdrojov bude možné overiť, že indikátory na úrovni cieľov boli dosiahnuté? Aké predpoklady musia byť splnené, aby výstupy podprojektu viedli k dosiahnutiu naplánovaných cieľov? Aké sú riziká ohrozujúce dosiahnutie cieľov podprojektu?
Výstupy Aké konkrétne výstupy budú v rámci podprojektu dosiahnuté? (jednotlivé výstupy očíslujte a uveďte, ak je to možne, chronologicky) Aké kvalitatívne a kvantitatívne indikátory jasne ukážu, že výstupy podprojektu boli dosiahnuté? Z akých zdrojov bude možné overiť, že indikátory na úrovni výstupov boli dosiahnuté? Aké predpoklady musia byť splnené, aby realizácia aktivít viedla k dosiahnutiu plánovaných výstupov podprojektu? Aké sú riziká ohrozujúce dosiahnutie výstupov podprojektu?
Aktivity Aké kľúčové činnosti majú byť realizované, aby boli dosiahnuté naplánované výstupy? (zachovajte členenie podľa jednotlivých výstupov, ku ktorým sa činnosti vzťahujú) Prostriedky – Aké prostriedky/výstupy sú nutné na realizáciu týchto činností? (napr. ľudské zdroje, vybavenie, školenia, štúdie, zásoby a pod.) Rozpočet – Aké náklady sú nevyhnutné na dosiahnutie potrebných výstupov? (štruktúrovaný rozpočet podprojektu s väzbou na prílohu č. 3 Príručky) Vstupné podmienky: Aké predbežné podmienky musia byť splnené, aby mohol byť podprojekt začatý? Aké sú hlavné riziká ohrozujúce realizáciu podprojektu?

Popis logického rámca

Prvý stĺpec: Logická postupnosť rokov

Obsahuje intervenčnú logiku, ktorá je základom stratégie. Intervenčná logika ide od prostriedkov k celkovému cieľu. Prostredníctvom dostupnosti prostriedkov podnikneme aktivity, prostredníctvom aktivít dosiahneme výsledky, tie povedú k špecifickému cieľu a prostredníctvom špecifického cieľa prispeje intervencia k celkovému cieľu.

 • celkový cieľ: sleduje spoločenský zámer, t.j. sleduje vyšší cieľ ako je cieľ projektu (napr. ciele oblasti)
 • špecifický cieľ: ide o cieľ, ktorý dosiahneme prostredníctvom implementácie konkrétneho projektu so zameraním na jeho udržateľnosť aj po ukončení projektu. Stanovujeme si maximálne 3 špecifické ciele.
 • výsledky: produkty alebo výsledky podniknutých aktivít, ktoré prispejú k realizácii účelu projektu
 • aktivity: činnosti, ktoré musíme vykonať za účelom dosiahnutia výsledkov.

Druhý stĺpec: Objektívne overiteľné ukazovatele

Popisujú celkový cieľ, špecifický cieľ a výsledky pomocou merateľných ukazovateľov (kvantita, kvalita, čas, miesto, cieľová skupina).

Hmotné a nehmotné prostriedky (vstupy) potrebné na uskutočnenie plánovaných aktivít uvádzame ako “Prostriedky“.

Tretí stĺpec: Zdroje overenia

Stanovujú ako/kde je možné overiť uskutočnenie celkového cieľa, špecifického cieľa, výsledkov a aktivít v závislosti od stanovených ukazovateľov. V prípade, že existuje viacero zdrojov overenia dosahovania cieľa, využívame externé zdroje (faktúry, štatistiky, zmluvy a pod.) V spodnom riadku popisujeme náklady súvisiace s realizáciou aktivít a zdroje financovania v delení na vlastné a cudzie/verejné zdroje.

Štvrtý stĺpec: Predpoklady

Predpoklady sú externé (vonkajšie) faktory, ktoré nie je možné daným projektom kontrolovať, ale sú kľúčové pre dosiahnutie žiadaných výsledkov, špecifického a celkového cieľa.

Podmienku potrebnú splniť pred začatím projektu uvádzame v najnižšej bunke štvrtého cieľa (napr. získanie nenávratného finančného príspevku).

Ako čítať logický rámec?

 • po splnení počiatočných podmienok môžeme pristúpiť k realizácii aktivít,
 • po skončení aktivít a po splnení predpokladov na tejto úrovni dosiahneme výsledky,
 • tieto výsledky a splnenie predpokladov na tejto úrovni naplnia špecifický cieľ,
 • po naplnení špecifického cieľa a predpokladov na tejto úrovni dosiahneme celkový cieľ.

Postup správneho vyplnenia matice

Oblasti intervencie ObjektívneMerateľné kritéria (indikátory) Zdroje informácií a overenia indikátorov Predpoklady a riziká
Celkové/strategické ciele 1 15 16 8
Projektové ciele 2 13 14 7
Výsledky 3 11 12 6
Aktivity 4 9 10 5

Definovanie dlhodobých cieľov

Vhodnú výzvu na podávanie žiadostí k nášmu nápadu sme našli vtedy, ak sa naše dlhodobé ciele zhodujú s cieľmi opísanými vo výzve. Realizácia nášho projektu sama osebe ešte neznamená dosiahnutie dlhodobých cieľov, ale určite tam smeruje. K dosiahnutiu cieľov však musia nastať aj iné podmienky, ktoré nevieme celkom ovplyvniť. Tu teda musíme odpovedať na otázku „Ktorý je ten dlhodobý cieľ, ktorého splneniu prispievame realizáciou nášho projektu?

Definovanie konkrétneho cieľa nášho projektu

Projektový cieľ odpovedá na otázku, prečo robíme tento projekt a aké budú jeho očakávané výsledky. Vždy sa snažme o veľmi konkrétne určenie cieľa!

Definovanie očakávaných výsledkov

Pri definovaní očakávaných výsledkov hľadáme odpovede na tieto otázky:

 • Aké konkrétne, rukolapné výsledky (produkty alebo služby vytvorené počas projektu) sú potrebné k tomu, aby sme dosiahli náš konkrétny cieľ?
 • „Aký konkrétny účinok bude mať náš projekt?
 • „Akú zmenu alebo zlepšenie docieli náš projekt?

Definovanie aktivít

V tomto poli musíme opísať aktivity, ktoré je potrebné vykonať k uskutočneniu očakávaných výsledkov.

V prvých štyroch krokoch sme v podstate predstavili a popísali náš projekt. K jeho úspešnej realizácii však musí nastať množstvo ďalších podmienok, ktoré nevieme ovplyvniť (vonkajšie faktory). Tieto preto musíme zohľadniť tiež, resp. musíme si pripraviť plán na elimináciu niektorých rizík a nebezpečenstiev.

V stĺpci „Predpoklady a riziká“ postupujeme zdola nahor tak, aby sme zohľadnili už skôr vyplnené polia „Popis projektu“ (Intervenčná logika) a postupujeme ďalej akoby na schodoch až nahor k dlhodobým cieľom.

Predpoklady a podmienky

Úvahy o počiatočných podmienkach

Našou prvou úlohou je popremýšľať nad počiatočnými podmienkami, teda inventarizovať každý jeden faktor, ktorý je nepochybne potrebný k začatiu realizácie projektu. Ak sú niektoré nevyhnutné podmienky nesplnené, resp. nesplniteľné, neoplatí sa púšťať do implementácie projektu vôbec. Ak sú splnené, môžeme začať s realizáciou (napr. popri grantu aj existencia vlastných zdrojov potrebných k realizácii projektu).

Úvahy o predpokladoch a rizikách

Tu sa budú nachádzať vonkajšie faktory, ktoré okrem aktivít spoluvytvárajú očakávané výsledky. To znamená, že: keď sú aktivity realizované a predpoklady nastali, výsledky budú dosiahnuteľné.

Identifikácia ďalších predpokladov a rizík

Postupujme teda po schodoch smerom nahor! Aké ďalšie podmienky sa musia splniť, aby sme po získaní výsledkov dosiahli náš projektový cieľ? Platí teda, že: ak sú výsledky vytvorené a splnili sa ďalšie predpoklady, ciele budú dosiahnuteľné.

Úvahy o ďalších nevyhnutých podmienkach a predpokladoch dosiahnutia dlhodobých cieľov

A v poslednom rade, aké vonkajšie vplyvy musia nastať, aby sa okrem splnenia nášho projektového cieľa splnili aj dlhodobé ciele? Platí teda, že ak sa splnia ciele projektu a vonkajšie vplyvy, náš projekt prispieva k dlhodobým cieľom.

Prvých 8 buniek našej tabuľky, vyplnených podľa premyslených reálnych podmienok udáva kostru nášho projektu. Po zostavení tejto kostry začína dopracovanie detailov.

Inventarizácia potrebných prostriedkov

Aké zdroje (napr. technické, ľudské, atď.) potrebujeme k uskutočneniu našich projektových aktivít?

Zistenie zdrojov informácií

Tu by sme mali uviesť, ktoré budú tie dokumenty, ktoré nám budú dokladovať realizáciu aktivít a napredovanie projektu (napr. zmluvy, mediálne vstupy, projektový plán atď.).

Určenie indikátorov výsledku

Bunky „Indikátory výstupu“ a k nim prislúchajúce „Zdroje overenia“ sa vzťahujú k očakávaným výsledkom projektu. Do bunky „Indikátory výsledku“ teda dávame ukazovateľ, ktorý nám bude vypovedať o realizácii očakávaných výsledkov. Indikátory musia byť kvantifikované a merateľné (napr. o 50% viac užívateľov, 25 mladých absolvujúcich školenie, 1 zostavený učebný plán).

Označenie zdrojov overenia – Aké sú zdroje informácií indikátorov výsledku a ako ich možno overiť? (napr. výsledky ankety)

Určenie indikátorov cieľa

Bunky „Indikátory cieľa“ a prislúchajúce „Zdroje overenia“ sa striktne vzťahujú ku konkrétnym projektovým cieľom. Odpovedajú nám na otázky: „Aké kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele nám dokážu, že sme dosiahli ciele projektu, resp. do akej miery sa nám to podarilo?“ (napr. medzi absolventmi tréningu sa zvýšil podiel zamestnaných o 25%). Opäť je veľmi dôležitá kvantifikácia a merateľnosť.

Označenie zdrojov overenia – „Aké voľné existujúce alebo dostupné údaje máme k dispozícii k overeniu indikátorov cieľa, resp. ako sa k týmto zdrojom dostať?“ (napr. údaje zisťovaní, výsledky ankiet, atď.)

Definovanie indikátorov dopadu

Bunky „Indikátory dopadu“ a prislúchajúce „Zdroje overenia“ sa vzťahujú k dlhodobým cieľom. Otázka, na ktorú musíme nájsť odpoveď, znie: „Akými hlavnými ukazovateľmi možno merať napĺňanie dlhodobých cieľov?„(napr. vývoj počtu zamestnaných, vývoj počtu žien-podnikateliek, atď.).

Označenie zdrojov overenia – Ako sa dostaneme k číselným údajom k indikátorom dopadu? Zdrojmi informácií môžu byť údaje zozbierané inými organizáciami alebo inštitúciami (napr. údaje ŠÚ), prípadne výskumy a rôzne zisťovania.

Záver a odstránenie logických chýb

Ak sme už vyplnili aj túto poslednú bunku, skontrolujme si naše dielo. Najlepšie spravíme, ak začneme čítať od políčka 5 (Počiatočné podmienky) v smere šípok a postupne čítame ich obsah. Ak pri kontrole zistíme logické chyby, teraz ich ešte vieme veľmi ľahko napraviť.

Komentáre k článku Logický rámec – logframe (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥