Krízový manažment

Kríza je štádium životného cyklu podniku, kde počas dlhodobého časového obdobia dochádza k nepriaznivému vývoju jeho výkonného potenciálu, trhovej hodnoty, likvidity a pod. Viac sa o kríze v podniku a jej riešení dočítate v článku Kríza v podniku: príznaky, signály a riešenia krízy.

Podnik v kríze

Charakteristické znaky podniku v kríze:

 1. podnik je dlhodobo stratový a dlhodobo platobne neschopný
 2. podnik sa vyznačuje síce dielčími, ale závažnými problémami, ktoré pri ich zanedbaní môžu viesť až k jeho likvidácii
 3. podnik sa zdanlivo javí ako úspešný, avšak v dôsledku extrémneho rastu trvalo naráža na nedostatok kapitálu

Riešenie krízovej situácie

Riešenie krízovej situácie môže byť:

 • preventívne – v podniku sa vypracuje a aktualizuje krízový plán, aby sa priebežne odstraňovali možné zdroje krízy
 • represívne – uplatnenie krízového manažmentu

Krízový manažment

Krízový manažment začína pôsobiť v podniku, keď obchodná a hospodárska politika prechádza z útoku do obrany. Krízový manažment minimalizuje škody a straty a je tvorený vrcholovými pracovníkmi, doporučujú sa aj externí odborníci (objektívnosť, nestrannosť).

Úlohy krízového manažmentu

Medzi zásadné úlohy krízového manažmentu patria:

 • neustále diagnostikovanie stavu podniku
 • identifikácia rizík a ich hodnotenie
 • návrh opatrení v prípade nežiadúcej situácie
 • kontrola týchto opatrení
 • ozdravné opatrenia
 • preventívne opatrenia
 • vzdelávacie procesy

Modely a metódy v krízovom manažmente

Medzi základné modely a metódy v krízovom manažmente patria:

 • metódy prognózovania
 • štatistické techniky (analýza trendov a cyklov, korelačná analýza, matematické modely)
 • subjektívne techniky
 • SWOT analýza
 • metódy časových trendov
 • finančné analýzy

Ako dostať podnik z krízy?

Spôsoby vyvedenia podniku z krízy:

 • konsolidácia – pri konsolidácii sa v zásade zachová predmet podnikania aj organizačná štruktúra; často sa mení manažment podniku, štýl riadiacej práce, metódy kontroly
 • sanácia – podnik má množstvo stratových ohnísk, ktorých sa potrebuje zbaviť; v podniku ostáva iba zdravé jadro, ktoré neprodukuje stratu
 • transformácia – podnik sa mení na inú právnu formu alebo rozdeľuje na viacero podnikov
 • fúzia – je spôsob záchrany, keď podnik v úpadku splýva s ďalším podnikom

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥