Komunikácia v organizácii – Employee Relations

Komunikácia v organizácii – Employee Relations

= Interná komunikácia v organizácii

 • Základné funkcie:
  • výmena potrebných informácií,
  • rozlíšenie členov organizácie od nečlenov,
  • informovať zamestnancov a manažérov o cieľoch organizácie a ich priebežnom plnení,
  • presvedčiť zamestnancov a manažérov o cieľoch organizácie a spôsoboch ich dosiahnutia,
  • stimuluje zamestnancov a manažérov k hľadaniu a nachádzaniu nových riešení a postupov v zmysle plnenia strategických cieľov organizácie.

3 kľúčové faktory:

 1. nejde len o informácie ale aj o postoje a dôveru,
 2. záleží na každom manažérovi – jeho pozitívnom postoji, ústretovosti a komunikačných schopnostiach,
 3. mimoriadny význam efektívnej internej komunikácie v období prípravy zásadných zmien v organizácii.
 4. Z hľadiska komunikačných kanálov:
  1. Zostupná komunikácia
  2. Vzostupná komunikácia
  3. Horizontálna komunikácia
  4. Diagonálna komunikácia
  5. Formálna komunikácia
  6. Neformálna komunikácia
  7. Z hľadiska foriem komunikácie:
  8. Verbálna komunikácia
  9. Písomná komunikácia

Verbálna komunikácia

Je najrozšírenejšia forma komunikácie v organizácii: úspora času, bezprostredná spätná väzba, rýchlosť, účinnosť, neverbálne signály, zvýšená pravdepodobnosť porozumenia

Písomná komunikácia

Výhoda: existuje nespochybniteľný doklad o priebehu komunikácie a jej záveroch

Má väčšiu váhu ako komunikácia ústna .

Formy efektívnej internej komunikácie – voľba prostriedkov

 • Rozhovor
 • Rozprava, tímová diskusia
 • Porada
 • Telefonický rozhovor, odkaz na záznamníku
 • Firemné noviny, časopis, bulletín
 • Písomné formy – odkaz, príkaz, obežník, metodický pokyn, smernica, list, fax
 • Nástenka, schránky na nápady
 • Komunikácia elektronickou formou – elektronické noviny, diskusie, konferencie, e-mail, stránky
 • Videofilm
 • Dotazníky, sociologický prieskum
 • Rotácia pracovníkov
 • Periodické (výročné) porady vrcholových manažérov s manažérmi taktického riadenia
 • Spolupráca s odbormi, kolektívne vyjednávanie
 • Vzdelávacie akcie
 • Exkurzie a stáže na špičkových pracoviskách
 • Schránky na otázky „zvedavý telefón“
 • „Dni a hodiny otvorených dverí“ u manažérov strategického riadenia
 • Spoločenské, športové, kultúrne a súťažné akcie
 • Firemné rituály – zahájenie a ukončenie roku, najlepší pracovníci, jubileá významných osobností organizácie
 • Firemná vízia, stratégia, ciele a úlohy
 • Významne udalosti (povýšenie, odvolanie, ocenenie, prepustenie)
 • Písané a nepísané pravidlá hry, stupeň tolerancie, etický kódex
 • Symboly a logo firmy
 • Hodnotenie pracovníkov, formy motivácie
 • Formy spätnej väzby
 • PR, reklama, propagácia
 • Spôsob výberu a prijímania spolupracovníka, adaptácia, zaškolenie, vzdelávanie, kariérny postup
 • Spôsob obliekania – dress code
 • Typ klientely, dodávatelia, odberatelia, konkurencia
 • Úspechy a neúspechy organizácie – prezentácia
 • CRM
 • Pracovné prostredie, podmienky, organizácia práce
 • Tradícia organizácie

Predpoklady fungovania internej komunikácie v organizácii

Organizácia práce. Odborná a ľudská kvalita manažérov, kedy vrcholový manažér vytvára svoj tím. Personálna stratégia a jej realizácia. Pravidelne fungujúca spätná väzba v obidvoch smeroch. Osobné príklady a postoje manažérov

Organizačné a administratívne zabezpečenie

Základný dokument pre komunikáciu v organizácii: ISO 9001:2001 – Systém manažmentu kvality – časť Interná komunikácia. Cieľom internej komunikácie v organizácii je motivovať zamestnancov k naplneniu firemných strategických cieľov. Základom novej komunikačnej stratégie je zásada, že manažéri sú v spoločnosti pre zamestnancov a nie naopak .

Metodické postupy odovzdávania informácii a znalostí

 • Odovzdanie správnej (najlepšej) praxe
 • Vyhodnocovacie akcie
 • Vedenie štruktúrovaného dialógu
 • Rozprávanie príbehov
 • Ostatné postupy (analýzy rozhovorov s pracovníkmi, ktorí odchádzajú, interview s významnými pracovníkmi, využitie manažérov ako školiteľov, distribúcia a archivácia dokumentov, spracovanie a vydanie histórie organizácie, vydávanie podnikového časopisu)

Organizačné zabezpečenie

 • Pravidelné porady
 • Dni a hodiny otvorených dverí
 • Pravidelné stretnutia
 • Priebežné informovanie zamestnancov
 • Spracovanie internej komunikačnej stratégie, zásad internej elektronickej komunikácie
 • Pravidelná aktualizácia webových stránok organizácie
 • Zriadenie anonymnej telefónnej linky
 • Zriadenie funkcie firemného ombudsmana

Administratívne zabezpečenie

Jednotné spracovanie formulárov:

 • Organizačné smernice
 • Príkazy
 • Vnútorné oznamy, správy
 • Pozvánky
 • Štandardizované zápisy z jednaní, rokovaní
 • Štandardizované formuláre inštrukcií

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥