Kariéra pracovníkov a vývoj kariéry

Kariéra je rozvojová postupnosť získavania pracovných skúsenosti behom určitého časového obdobia. Je výsledkom zámerných rozhodnutí, ale aj využitia príležitosti, ktoré sa u človeka vyskytnú behom života. Zvyčajne sa spája len s jedným pracovníkom, ale vo veľkých podnikoch sa kariére venuje organizácia. Možno zhrnúť 2 oblasti:
1. plánovanie kariéry
2. riadenie kariéry
1.,2, – prelínajú sa a dopĺňajú

Činnosti pri plánovaní kariéry z pohľadu zamestnanca:
– mal by si uvedomiť a ohodnotiť svoje schopnosti, záujmy a hodnoty
– mal by analyzovať zameranie svojej kariéry
– vyjasniť si svoje potreby a ciele
– naplánovať svoju kariéru po dohode so svojim nadriadeným
Úloha vedúceho pri plánovaní kariéry:
– mal by motivovať k plánovaniu kariéry zamestnanca
– posúdiť reálnosť stanovených cieľov a po konzultácií so zamestnancom by mali vytvoriť plán kariéry
Úlohou organizácie je poskytnúť modely kariéry, poradenské služby, informácie, školenia o rozvoji kariéry, podporovať prac. v jeho ďalšom rozvoji.

Riadenie kariéry – úloha zamestnanca:
– má poskytovať svojim nadriadeným presné informácie, ktoré sa týkajú jeho záujmov, schopností, pracovné skúsenosti
Úloha vedúceho:
– overovať informácie od zamestnanca, informovať zamestnanca o ponúkaných prac. príležitostiach, možnosť postupu, navrhovať vzdelávacie programy pre svojich podriadených
Úloha organizácie:
– poskytovať informačné služby na pomoc vedúcim pracovníkom pri ich rozhodovaní, zaisťovať efektívne využitie všetkých obdržaných informácií

Formulovanie stratégie povolania:
1. osobný profil – pohľad na seba samého, kde by sme si mali klásť otázky : aký je môj postoj k času, úspechu, práci, materiálne zabezpečenie„som imhovet alebo exhovet
2. stanovenie dlhodobých osobných a profesionálnych cieľov – dlhodobé ciele spojiť s bezprostrednou úlohou, čim je vyšší cieľ, tým je dlhšie obdobie pre jeho plánovanie
3. analýza prostredia – hodnotím riziká a príležitosti
4. analýza osobných predností a nedostatkov – odporúča sa, rozdeliť svoje schopnosti na technické, organizačné, bezpečnostné…
5. stanovenie strategických alternatív povolania – cieľ najúspešnejší až po najmenej vhodný,
dávať do pomeru svoje schopnosti s príležitosťami
6. voľba stratégie na základe predchádzajúceho bodu – volím najvhodnejšiu stratégiu
7. stanovenie krátkodobých cieľov, vyhodnotením ich realizácie
8. stanovenie náhradných plánov – vychádza sa z iných alternatív
9. realizácia
10. sledovanie postupu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥