Finančné plánovanie – hodnotenie výnosnosti a rizikovosti

Výnosnosť a rizikovosť variantov riešenia

Úlohou manažéra je vybrať čo najlepší variant. Základnými kritériami sú:
výnosnosť – vyjadrenie peňažných prínosov, ktoré daná investícia sľubuje
rizikovosť – pravdepodobnosť neúspechu projektu
Sú priamo úmerné.

Každý podnik má svoju krivku indiferencie, ktorá vyjadruje vzťah medzi stupňom rizika a požadovanou mierou výnosnosti

Základná miera výnosnosti-vyjadruje hranicu bezrizikového investovania
Všetky body ležiace na krivke indiferencie sú pre podnik rovnako prijateľné. Žiaduce varianty ležia nad krivkou indiferencie, neprijateľné varianty pod krivkou indiferencie.

Kvantifikácia výnosnosti projektov

Výnosnosť projektov sa kvantifikuje pomocou brutto a netto cash flow.

1. brutto cash flow:
– peňažné príjmy – všetky príjmy očakávané v jednotlivých rokoch životnosti projektu
– peňažné výdavky – podmieňujú dosahovanie peňažných príjmov. Zahŕňajú:
a.) prvotné výdavky-výdavky spojené napr. so zavádzaním nového projektu, s reklamnou kampaňou …
b.) bežné (prevádzkové) výdavky-výdavky na materiál, energiu, mzdy …
Nepatria sem odpisy a úroky z úveru

2. netto cash flow = bežné peňažné príjmy – bežné peňažné výdavky za určité obdobie.

Kvôli hodnoteniu skutočnej výnosnosti projektov je potrebné netto cash flow ďalej spresniť, a to:
– o zdaňovanie výnosu-pre firmu je rozhodujúci zisk znížený o daň z príjmov
– o infláciu-je nebezpečná kvôli tomu, že čím je vyššia miera inflácie, tým je prepočet výnosnosti menej presný
– o súčasnú hodnotu očakávaných cash flow-môžeme ju vyjadriť pomocou vnútorného výnosového percenta

I = CF1 / (1 + k) + CF2 / (1 + k)2 + … + CFn / (1 + k)n

I – investovaná suma
k – vnútorné výnosové percento, vnútorná miera výnosnosti
n – doba životnosti projektu

Podstatou je hľadanie k – čím je k vyššie, tým je projekt efektívnejší.

Kvantifikácia rizikovosti projektov

Riziko konkrétnej investície spočíva v konkrétnej možnosti, že sa skutočné cash flow bude líšiť od očakávaných cash flow.

Pravdepodobnosť dosiahnutia cash z investície možno vyjadriť:
– objektívne-na základe minulých údajov, ak sa investičné projekty opakujú
– subjektívne-na základe intuície manažéra, ak ide o nové projekty

Východiskom pre analýzu rizika investičného projektu je určenie kritických faktorov projektu, ktoré sa určujú analýzou citlivosti, t.j. určia sa také faktory, ktorých zmena by zmenila očakávané cash flow z investície.

Najznámejší model na analýzu citlivosti je Hertzov model analýzy citlivosti očakávaných cash flow – využíva metódu Monte Carlo, ktorá je založená na počítačovej simulácii.

Kritické faktory sa tu delia na 3 základné skupiny:
a) faktory pre analýzu trhu:
– veľkosť trhu
– predajná cena
– prírastok predaja
– podiel na trhu

b) faktory pre analýzu investičných výdavkov:
– investičné výdavky
– zostatková hodnota

c) faktory pre analýzu prevádzkových nákladov:
– prevádzkové (bežné) náklady
– fixné náklady
– životnosť zariadení

Pri určovaní kritických faktorov investičných projektov sa používa aj bod zvratu, ktorý vymedzuje kritický objem produkcie z hľadiska predajnej ceny a nákladov.

Požadovaná miera výnosnosti projektu

Pri investičnom rozhodovaní berieme do úvahy 2 miery výnosnosti:
1. očakávaná miera výnosnosti-je to taká miera, akú investor predpokladá dosiahnuť vložením svojich peňazí, napr. vo forme čistých peňažných prostriedkov pri vecnom investovaní, alebo vo forme dividend a úrokov pri finančnom investovaní.
2. požadovaná miera výnosnosti-je to taká miera, pri ktorej je investor ochotný investovať svoje peniaze pri riziku, ktoré je ochotné akceptovať.

Požadovaná miera výnosnosti určuje minimálnu efektívnosť projektu. Základom požadovanej miery výnosnosti je:
– tzv. bezriziková výnosnosť
– miera inflácie (pri vyššej inflácii požaduje investor vyššiu kompenzáciu za zníženie kúpnej sily)

Pri rizikových investíciách investor požaduje odmenu, tzv. prémiu za riziko. Pri hmotných investíciách sa riziková prémia požaduje napr. za
– riziko spojené s likviditou (čím je dlhšia doba splatnosti, tým je riziko vyššie).
– riziko nesplatenia
– riziko podnikateľské
Vždy platí, že investičný projekt, ktorý má vysoké riziko, bude zvyšovať aj náklady kapitálu podniku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥