Faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku

Faktory vplývajúce na finančnú štruktúru

Finančnú štruktúru podniku ovplyvňuje kombinované pôsobenie množstva faktorov:

Náklady kapitálu

Náklady kapitálu sú náklady podniku, vynaložené na získavanie a viazanie jednotlivých zložiek kapitálu. Viac informácií nájdete na stránke Náklady kapitálu.

Riziko vzniku platobnej neschopnosti

Riziko vzniku platobnej neschopnosti predstavuje zvyšovanie podielu cudzieho kapitálu na celkovom kapitále podniku zvyšuje riziko vzniku platobnej neschopnosti. Je to preto, že dlhovú službu (t.j. platenie úrokov a uhrádzanie splatných úverov) musí podnik zabezpečovať bez ohľadu na dosahovaný hospodársky výsledok. Pri vysokom podiele úveru každý výkyv vo výnosoch a nákladoch podniku môže viesť k neschopnosti platiť úroky a splátky, teda k platobnej neschopnosti. Vzniká leverage riziko. Viac informácií nájdete na stránke Riziko vzniku platobnej neschopnosti.

Zloženie podnikového majetku

Zloženie alebo štruktúra podnikového majetku má úzku väzbu na štruktúru finančných zdrojov, ktorými je tento majetok krytý. Osobitnú dôležitosť má „kvalita“ aktív z hľadiska ich likvidity, pretože likvidnosť aktív významne determinuje zloženie finančných zdrojov. Viac informácií nájdete na stránke Zloženie podnikového majtetku.

Úroveň a výkyvy cash flow podniku

Úroveň a výkyvy cash flow podniku majú priamu väzbu na možnosť podniku plniť v budúcnosti záväzky dlhovej služby, t.j. v dohodnutých termínoch uhrádzať veriteľom úroky a splátky úverov. Podnik, ktorý očakáva celkový rast svojich tržieb bez väčších výkyvov, môže mať vyšší podiel cudzieho kapitálu, pretože očakávaný vývoj jeho cash flow je zárukou plnenia aj vyšších záväzkov voči veriteľom. Ak podnik očakáva v dôsledku zhoršenia konjunktúry vo svojom odbore podnikania zníženie svojich tržieb a tým aj ziskov, nemal by uvažovať so zvyšovaním podielu cudzieho kapitálu – práve naopak, mal by sa usilovať v záujme svojej bezpečnosti o jeho znižovanie.

Miera a intenzita zdaňovania podnikového zisku

Miera a intenzita zdaňovania podnikového zisku je pre formovanie finančnej štruktúry dôležitá preto, lebo úroky z cudzieho kapitálu sú súčasťou nákladov, znižujú podnikový zisk, a tým aj základ pre výpočet dane z príjmov. S rastom podielu cudzieho kapitálu sa znižuje daňové zaťaženie podniku. Čím vyššia je daňová sadzba, tým je pôsobenie uvedeného faktora intenzívnejšie.

Finančná voľnosť firmy

Finančná voľnosť alebo finančná sloboda firmy znamená taký stupeň jej likvidity, aby mala zabezpečenú rýchlu dostupnosť peňazí na využitie dobrej investičnej príležitosti alebo inej šance ponúkanej na trhu. Taká voľnosť je výhodná najmä pre spoločnosti s dobrými rastovými príležitosťami, ktoré sa spravidla usilujú o konzervatívnejšiu finančnú štruktúru, t. z. o vyšší podiel vlastného kapitálu, ktorý umožňuje vyššiu pružnosť pri rozhodovaní.

Optimálna kapitálová štruktúra

Optimálna kapitálová štruktúra predstavuje také zloženie dlhodobého kapitálu podniku, pri ktorej sú priemerné náklady kapitálu minimálne. Optimálna kapitálová štruktúra je teda taká štruktúra, pri ktorej celková hodnota podniku dosahuje svoje maximum.

Finančná a kapitálová štruktúra podniku

Viac o finančnej a kapitálovej štruktúre podniku sa dozviete v článku Finančná a kapitálová štruktúra podniku.

Komentáre k článku Faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku (3)

  1. Finančnú štruktúru ovplyvňujú náklady kapitálu, riziko vzniku platobnej neschopnosti, zloženie podnikového majetku, úroveň a výkyvy cash flow, miera a intenzita zdaňovania podnikového zisku a finančná sloboda firmy.

  2. Ako sa meniace ekonomické prostredie odzrkadľuje na finančnej štruktúre podnikov?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥