Reengineering

Reengineering (reinžiniering) je smer manažmentu zmeny hľadajúci príležitosť k úspechu v radikálnych zmenách, ktoré sú orientované predovšetkým do oblasti riadenia.

Filozofia reengineeringu

Filozofia reengineeringu vychádza z:

 • procesného prístupu manažmentu, tzn. z prioritnej orientácie riadiacich článkov na procesy, nie na pracovníkov, stroje, výrobky;
 • dôrazu na výrazné pozitívne zmeny procesov, a to v oblasti:
  • zlepšenia kvality – redukcia vad, porúch, nedostatkov, podstatné zvýšenie kvalitatívnych parametrov vedúce k prekonaniu očakávaní zákazníkov,
  • skrátenia výrobných časov, predovšetkým eliminácie stratových časov, postojov, ale i skrátením času prípravy výroby, vlastnej výroby a pod.,
  • zníženia nákladov, zvýšenia produktivity, využitia kapacity atď.

Úrovne reengineeringu

Podľa rozsahu, aký reštrukturalizačné aktivity v podniku zasiahnu, rozlišujeme nasledujúce úrovne reengineeringu:

 1. WPR – work process reengineering, ide o zásadné zmeny, ktoré sa dotýkajú určitej časti podniku (projekcie, výroby v jednom ), ale ktoré podstatne neprekračujú hranice daného útvaru;
 2. BPR – business process reengineering, ide o zmeny, ktoré sa dotýkajú celého podniku; v tomto prípade ide o realizáciu zásadných zmien, ktoré menia organizačnú architektúru organizácie s cieľom posilniť integračné a synergické efekty v ich chovaní, najmä potom vo vzťahu k zákazníkovi;
 3. TBR – total business reengineering, ide o iniciovanie a realizáciu zmien, ktoré sa týkajú nielen daného podniku, ale i jeho relevantného okolia, najmä potom dodávateľov, poprípade i odberateľov.

Reengineeringové zmeny

Pre reengineeringové zmeny je charakteristické, že ide o posuny:

 • zásadné – reengineering „ignoruje to, čo je, a sústreďuje sa na to, čo by malo byť“;
 • radikálne – „nerobiť povrchné zmeny alebo dielčie úpravy toho, čo už existuje, ale to, čo je staré, odhodiť“;

„Firmy, ktoré sa snažia zlepšiť svoj výkon zlepšovaním v dielčích častiach procesu, problém mávajú. Úsilie o rýchlu nápravu cestou opravovania jednotlivých častí procesu je v skutočnosti tou najistejšou cestou zaručujúcou, že výkonnosť podniku bude i naďalej mizerná.“

 • dramatické – predstavujúce „kvantitatívne výkonnostné skoky“;
 • zamerané na procesy – filozofia procesného riadenia je typickou črtou úsilia reengineeringu.

„Procesy – nikdy nie organizácie či útvary“ – sú predmetom reengineeringu. Podniky neuskutočňujú reengineering svojich útvarov či výroby, uskutočňujú reengineering práce, ktorú ľudia v týchto útvaroch vykonávajú.“

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥