METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY

METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY
– vychádzajú z čistej súčasnej hodnoty – ČSH
– kritériom výberu je kladná čistá súčasná hodnota – ČSH

1. Čistá súčasná hodnota
ČSH pri postupných kapitálových výdavkoch:

ČSH = SHCF – Kv
ČSH = ? Pn – ? Kt
(1 + r)n+T (1 + r)t

– v zásade diskontujeme k okamihu začatia výstavby

P1….n – peňažný príjem z investície v jednotlivých rokoch
i – úrokový koeficient (úrok v %/100)
N – doba životnosti
K – kapitálové výdavky
T – doba výstavby
t – jednotlivé roky výstavby

2. Vnútorná miera výnosnosti
VMV je taká miera, pri ktorej sa SH peňažných príjmov z investičného projektu rovná KV.
Projekt akceptujeme vtedy, keď alternatívny náklad kapitálu (diskontná sadzba) je nižší ako vypočítaná VMV. V niektorých prípadoch však použitie VMV môže viesť k nesprávnym záveromalebo sa vôbec nedá použiť:
– ak existujú neštandardné peňažné príjmy
– ak sa má rozhodnúť medzi vzájomne sa vylučujúcimi projektmi

VMV = rn + ČSHn x (rv – rn)
ČSHn – CSHv

3. Index súčasnej hodnoty
ISH = SHCF/Kv

Investičný projekt hodnotený ISH je akceptovateľný vtedy, ak jeho hodnota je väčšia ako 1. Táto metóda má podobne nedostatky ako VMV.

Dva spôsoby zohľadnenia spôsobu financovania investície:
1. upravená ČSH = UČSH = ČSH – emisné N , UČSH = ČSH + SH daňového štítu
Úrokový daňový štít = Cvk x rd (úrok z dlhu) x D (daňová sadzba)
2. upravené alternatívna N kapitálu (upravená diskontná sadzba)

Miller – Modigliani
r* = r x (1 – D x L)
r – alternatívne náklady kapitálu
L – príspevok projektu k dlhodobej kapacite podniku

Miles – Ezzel
r* = r – L x rd x D x 1 + r
1+rd

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥