Manažment rizika

Štátnice – Financie – 02 – 10 – Manažment rizika, vývoj manažmentu rizika, nové koncepcie systémov manažmentu rizika, prístupy k znižovaniu negatívnych dopadov rizika

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 10 – Manažment rizika (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 02 – 10 – Manažment rizika, vývoj manažmentu rizika, nové koncepcie systémov manažmentu rizika, prístupy k znižovaniu negatívnych dopadov rizika.


10. Manažment rizika
- vývoj manažmentu rizika
- nové koncepcie systémov manažmentu rizika
- prístupy k znižovaniu negatívnych dopadov rizika
Riadenie rizika v jeho systémovom chápaní je relatívne novou oblasťou riadenia P.
Manažment rizika sa začal vyvíjať od sedemdesiatych rokov 20-teho storočia.
Hlavným impulzom na jeho vznik boli zložité ekonomické podmienky a náhle zvraty na svetových trhoch
Najdôležitejšie faktory a podmienky, ktoré ovplyvňujú činnosť manažmentu rizika:
- koncentrácia veľkých hodnôt v danom priestore/P a zvýšená možnosť dosiahnuť veľké škody
- vyššia zraniteľnosť nových a zložitých technológií a zariadení
- škody na ekológií a vyčerpávanie prírodných zdrojov
- finančná kompenzácia nie vždy môže nahradiť zničené hmotné statky.
Útvar manažmentu rizika má prioritné postavenie na vrcholovej úrovni riadenia P.
Poslaním rizikového manažéra je chrániť vlastníctvo P. Preto rizikový manažér odhaľuje riziká a príležitosti, analyzuje riziká, hodnotí riziká a riadi priebeh ich zvládnutia. Táto pozícia vyžaduje skúseného manažéra s interdisciplinárnymi vedomosťami.
Manažment rizika - v najširšom význame je racionálne konanie v rizikovej situácií tak, aby sa chránili a zveľaďovali súčasné a budúce aktíva podniku.
Prístupy k znižovaniu rizika
Aktivity orientované na znižovanie rizika možno rozčleniť podľa ich povahy do 2 základných skupín:
1. aktivity orientované na oslabovanie, resp. elimináciu príčin vzniku rizika - ofenzívne prístupy - tieto aktivity podnikateľského subjektu sa sústreďujú na určitú prevenciu rizika
2. aktivity zamerané na znižovanie negatívnych dopadov rizika - defenzívne prístupy - sústreďujú sa predovšetkým na znižovanie nepriaznivých dopadov výskytu určitých rizikových situácií, majú niekedy charakter určitých nápravných opatrení , napr. diverzifikácia, etapové rozhodovanie, poistenie
Diverzifikácia
Spočíva v snahe rozložiť riziko na čo najväčšiu základňu. Najrozšírenejším druhom diverzifikácie je rozširovanie výrobného programu, ďalej je významná tzv. diverzifikácia geografická, ktorá znižuje riziká politické, kurzové...
Významným spôsobom znižovania podnikateľského rizika je súčasná realizácia viac podnikateľských zámerov. Keď sa realizuje jediný podnikateľský projekt, potom jeho neúspech môže ohroziť finančnú stabilitu firmy. Pokiaľ sa však realizuje súčasne viac podnikateľských projektov, potom je len malé nebezpečenstvo, že všetky sa skončia neúspechom.
Etapové rozhodovanie
Celý podnikateľský projekt sa rozčleňuje do niekoľkých etáp, pričom realizácia každej nalsedujúcej etapy závisí od výsledkov etapy predchádzajúcej.
Ako nástroj podporujúci prípravu podnikateľského projektu možno použiť rozhodovacie, resp. pravdepodobnostné stromy. Je zrejmé, že uplatnenie etapového rozhodovania znižuje finančné riziko, súčasne však znižuje investičné náklady na vybudovanie jednotky pôvodnej veľkosti, znižuje nároky na finančné prostriedky v 1. etape realizácie projektu, pretože tieto prostriedky sa rozkladajú do viacerých etáp.
Určité nebezpečenstvo vzniká z toho, že pri značnej výške nenávratne vynaložených prostriedkov v 1. etape realizácie projektu (utopené náklady) sa často prejavuje tendencia pokračovať v projekte aj napriek jeho pomerne malej výnosnosti, resp. pri malých vyhliadkach na úspech.
Flexibilnosť
Nepriaznivé dosahy výskytu niektorých rizikových situácií, resp. určitého vývoja faktorov rizika, možno znížiť flexibilnosťou podnikateľských projektov. Flexibilnosť podnikateľského projektu výrobného charakteru možno zabezpečiť viacerými spôsobmi:
- voľba výrobného zariadenia, resp. technológie univerzálneho charakteru
- uplatňovanie rozličných foriem prenájmu
- nákladová štruktúra a pružnosť jej zmeny
- úroveň kritických bodov či bodov zvratu
- OŠ, formy motivácie, stimulácie...
Delenie rizika
Je spôsob znižovania rizika, pri ktorom sa toto riziko rozdeľuje medzi dvoch, resp. viac účastníkov, ktorí sa spoločne podieľajú na realizácií určitého podnikateľského projektu. Delenie rizika možno dosiahnuť viacerými spôsobmi, napr. získaním nenávratných dotácií, zakladaním spoločných podnikov atď.
Transfer rizika
Znamená presun rizika na iné subjekt. Realizuje sa rôznymi spôsobmi. Medzi najvýznamnejšie formy patrí:
- uzatváranie dlhodobých KZ na dodávku surovín, materiálov a polotovarov za vopred dohodnutých podmienok
- uzatváranie kontraktov na predaj výrobkov za vopred stanovených podmienok, ktoré sa vzťahujú napr. na objem predaja, predajné ceny a pod.
- prenájom výrobného zariadenia, resp. iných prostriedkov (lízing)
- oddialenie termínu na uzatvorenie kontraktu na určité projekty, spravidla technickej povahy až do okamihu znalosti skutočne vynaložených N
- termínové obchody, resp. termínové zaisťovanie (hedging)
Určitým špeciálnym druhom presunu rizika je poistenie
Poistenie
Poistenie ako spôsob redukcie rizika je založené na princípe zoskupenie veľkého počtu individuálnych rizík, čo umožňuje zvýšiť schopnosť predikcie výskytu rizikových situácií a strát s nimi spojených. Za určitý poplatok, t.j. poistné, je potom tejto firme v prípade výskytu rizikovej situácie vzniknutá strata nahradená poisťovacím ústavom, a to podľa podmienok PZ buď v plnej, alebo čiastočnej výške.
Tradičné oblasti poistenie sú tieto čisté rizika:
- poistenie pre prípad požiaru a ďalších živelných škôd
- poistenie pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku živelnej udalosti
- poistenie zodpovednosti podnikateľa za škody spôsobené prevádzkou podniku tretím osobám
- poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou, vlúpaním a lúpežným prepadnutím.
Redukcia rizika formou poistenia má význam predovšetkým pre menšie hospodárske jednotky, kde i vznik strát menšieho rozsahu môže viesť k značným ťažkostiam.
V poslednom čase sa v hospodársky vyspelých krajinách rozvíjajú aj poistenia mnohých podnikateľských rizík, ktoré sa skôr považovali za nepoistiteľné. Sú to predovšetkým riziká spojené s investovaním v zahraničí a riziká zahraničnoobchodných operácií.
Ďalšie prístupy k redukcie rizika
- vyhýbanie sa riziku - tento prístup je oprávnený v prípade neprijateľného rizika, keď realizácia podnikateľského projektu by mohla v prípade neúspechu viesť k výraznému narušeniu finančnej stability firmy. Systematické vyhýbanie sa rizikovým podnikateľským aktivitám však nemôže zabezpečiť trvalú podnikateľskú prosperitu v náročných podmienkach TE.
- využívanie sily
- oslabovanie informačného deficitu - napr. rôzne druhy trhových analýz, prieskum trhu pred uvedením nových výrobkov na trh, získavanie info o konkurencii, finančnom postavení obchodných partnerov
- vytváranie rezerv - umožňuje znížiť, resp. eliminovať a pohotovo riešiť negatívne dosahy určitých rizík

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 10 – Manažment rizika (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥