Interná diagnostika

Uveďte hlavné zložky a otázky internej strategickej diagnostiky

Základné okruhy internej strateg. diagnostiky dľa HDS (Hard. diagnos. chémy)
– postavenie na trhu (všeob. charakteristiky, charakteristiky. výrobkov, distribučná sieť)
– podnikové výrobné faktory (výr. zariadenia, prac. sila, mater. vstupy, výskum a vývoj)
– faktory konkurenčnej schopnosti firmy (fin. zdroje, efektív. systému riadenia)
– silné a slabé stránky firmy a mimoriad. schopnosti pod. (tvoria závery)

Aké metódy internej diagnostiky poznáte?
1. Analýza interného profilu schopností
2. Analýza zraniteľnosti – sústrediť sa na hodnotenie slabých stránok
3. Hodnotový reťazec
4. Nákladový reťazec
5. Hodnotenie konkurenčnej sily
6. Analýza SWOT

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥