Euromanažér (globálny manažér)

Vyžaduje sa od nich:
? dlhodobý pohľad dopredu orientovaný na strategický rozvoj firmy – je to prvoradá požiadavka, ktorá by mala zohľadňovať aj štýl vedenia preferovaný u globálneho manažéra
? komplexná (široká) kompetencia
Podľa tohto môžeme členiť globálnych manažérov do 3 skupín:
a) vedúci, ktorí preferujú ľudí ? ľudia v podniku sú najdôležitejšie zdroje, najsilnejšia konkurenčná výhoda. Takíto vedúci sú presvedčení o význame motivácie a spolupráce. Tvrdia, že správnym vedením a tímovou spoluprácou je možné dosiahnuť úspech.
b) vedúci, ktorí preferujú informačné systémy ? štýl vedenia je zameraný na zdokonaľovanie riadenia a jeho procesov. Know-how a systémy sú nositeľmi úspechov. Takíto vedúci ovládajú PC techniky, strategické koordinovanie, rozhodovacie procesy na PC…
c) vedúci, ktorí sú zameraní na výsledky ? za najdôležitejšiu schopnosť manažéra považujú schopnosť vytyčovať ciele, smer a priority, riešiť problémy. Ide predovšetkým o manažéra businessmana a podnikateľa.
Nevyhnutné schopnosti globálnych manažérov sú doplnené schopnosťou riadiť nadnárodné spoločnosti, čo si vyžaduje:
• citlivosť pre rozdielne kultúry (schopnosť pochopiť kultúru a prispôsobiť jej svoje chovanie)
• schopnosť zohľadniť etické a kultúrne rozdiely
• jazykové schopnosti
• vysoká adaptabilita
• vyššia odolnosť, schopnosť vyrovnať sa s tlakmi
• vlastná motivácia
• schopnosť preberať iniciatívu, keď je odkázaný sám na seba

Faktory, ktoré najviac ovplyvňujú štýl vedenia

Presnosť vnímania ? myslí sa tu presnosť vnímania vedúceho pracovníka, súvisí s McGregorovou teóriou XY. Keď manažéri zle vnímajú podriadených, potom títo podriadení strácajú príležitosť dosahovať dobré výsledky.
Vzdelanie, skúsenosť a osobnosť vedúceho ? ovplyvňuje to hlavne štýl vedenia vedúceho a jeho efektívnosť. V prípade, že vedúci cítia, že ich zabehnutý štýl vedenia nie je efektívny, sú ochotní tento štýl zmeniť.
Vzdelanie, skúsenosť a osobnosť podriadených ? vedenie je proces, na ktorom sa podieľajú 2 strany. V tejto súvislosti sa s podriadeným spája ich zrelosť – t. j. schopnosť a ochota prijímať zodpovednosť za svoje chyby. Vedúci túto zrelosť podporuje a počíta s ňou pri vedení.
Očakávanie a štýl nadriadeného ? každý nadriadený preferuje istý štýl vedenia a tým nabáda, inšpiruje, tlačí na svojho podriadeného, ktorý je takisto vedúcim pracovníkom, aby si osvojil prístup podobný jeho prístupu.
Pochopenie a znalosť úlohy ? úloha môže byť detailne členená a prísne určená. Samotná úloha, jej podstata spočíva v jej detailnom členení. Výskumná úloha si nevyžaduje detailné členenie. Je na vedúcom pracovníkovi, či dokáže odhadnúť povahu úlohy a vybrať správny štýl vedenia.
Očakávanie kolegov ? jedná sa o kolegov na rovnakej úrovni. Myslí sa tu hlavne vzájomné ovplyvňovanie, výmena názorov a skúseností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥