Činnosti podniku a hodnotový reťazec

1. Charakterizujte pojem hodnotový reťazec.
Hodnotový reťazec znamená podnikateľský systém. Tento termín je symbiózou poznania, že len systematické skúmanie jednotlivých „hodnotových činností“ môže viesť k lepšiemu po-
chopeniu existujúcich či potenciálnych zdrojov výhod voči konkurencii a tým k splneniu zá-
kladného cieľa PTS, ktorým je maximalizácia zisku.

2. Ktoré primárne činnosti podnik realizuje?
Primárne činnosti: zásobovanie, výroba, odbyt
Podporné činnosti: personalistika, financovanie, investovanie, výskum a vývoj, všeobecná administratíva.

3. Aké väzby existujú medzi primárnymi a podpornými činnosťami?
Medzi primárnymi a podpornými činnosťami existuje množstvo väzieb, a to:
– hmotné väzby, t. j. pohyb tovarov, výrobkov, surovín, materiálov a pod. /v rámci prim. činn. /
– informačné väzby, ktoré prebiehajú predovšetkým medzi TOP managementom a ostatnými
činnosťami.

4. Aké poznatky prináša uplatnenie koncepcie hodnotového reťazca?
Uplatnenie :
– vymedzenie strategických podnikových jednotiek
– hodnotový reťazec a odvetvová štruktúra

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥