Ciele a stratégia

Ktoré základné črty majú strategické ciele podniku?
z hľadiska podniku sú rozhodujúce
z hľadiska časového horizontu sú pre podnik konečné
majú dlhodobý charakter
z hľadiska prežitia podniku sú to ciele existenčné

Popíšte hierarchický systém cieľov podniku
Podľa časového rozpätia:
1. krátkodobé – aké okamžité a krátkodobé výsledky sa majú dosiahnuť
– sú zamerané na dosahovanie efektívnosti v zmysle hospodárnosti
2. dlhodobé – stanovenie požadovaných výsledkov na 5 a viac rokovPodľa rozsahu pôsobnosti:
1. poslanie
2. podnikové ciele
3. ciele podnikateľských jednotiek
4. ciele vyšších útvarov
5. ciele nižších útvarov
6. ciele jednotlivcov

Popíšte proces formulácie cieľov podľa Mintzberga
Ciele sú formulované v dôsledku stretávania sa rôznych síl a vplyvom jednotlivých aktérov, pričom každý z nich sa snaží presadiť svoje stanovisko alebo aspoň usmerniť vôľu ostatných aktérov v smere, ktorý mu najviac vyhovuje. Existujú dva typy vplyvov:
externé
pochádzajú od 4 typov aktérov: vlastníkov, partnerov, odborov, spotrebiteľov a štátu
formy: spoločenské normy, zákony, priama kontrola vlastníkmi, formálne koalície externých aktérov (dominujúce, rozdelené, pasívne – s veľkým počtom aktérov)
interné
aktéri: vrcholové riadenie, línioví vedúci, technické funkčné útvary, pomocné funkčné útvary, operačné útvary
formy: personálna kontrola (odmeňovanie, rozmiestňovanie, hodnotenie, prepúšťanie), administratívne prostriedky, politické prostriedky (na dosiahnutie konformity realizácie s deklarovanými cieľmi), ideologické prostriedky (kultúra)
koalície: byrokratické, autokratické, ideologické, meritokratické, politizujúce
Výsledným vplyvom pôsobenia vnútorných a vonkajších koalícií vznikajú štruktúry, ktoré majú rozdielne spôsoby formulácie cieľov:
súvislá reťaz – cieľ vnútený zvonku. Existuje silná vnútorná koalícia okolo vedenia podniku, ktorá vkladá dôveru do externej koalície ovládanej silným aktérom. Cieľ sa prenáša postupne do celej organizačnej štruktúry prostredníctvom pravidiel posilňovania administratívnym riadením uzavretý systém – pasívna externá koalícia, silná vnútorná okolo vedúcich kádrov. Realizácia cieľov je viazaná s úspechom vnútornej koalície. Fixácia cieľov prebieha formalizovaným spôsobom, prostredníctvom politického procesu transakcií
direktívna štruktúra – pasívna externá koalícia a vnútorná autokratická štruktúra, ktorej dominuje koordinátor, ktorý osobne definuje ciele a riadi ich realizáciu misionárska štruktúra – dominuje ideológia. Každá činnosť sa vykonáva v súlade s poslaním. Ciele sa stanovujú neformálnym postupom. Všetci sa snažia prispieť i ich realizácii profesionálna štruktúra – formalizácii cieľov bráni slabosť internej a externej formalizovanej kontroly. Ciele sú formulované na základe čisto odborných kritérií konfliktná štruktúra – vnútorný politický boj bráni formulácii cieľov

Ktoré strategické ciele podniku vymedzil P. Drucker?
8 hlavných skupín podnikateľských cieľov:
pozícia na trhu – podiel na trhu, o ktorý sa podnik usiluje
inovácia – úlohy v oblasti zavádzania nových výrobkov a služieb, znižovania nákladov
produktivita – účinné využitie zdrojov
materiálne a finančné zdroje – spôsob využitia zdrojov
ziskovosť – ciele kvantifikujúce výnosy vlastníkov a spôsoby ich merania
výkonnosť a rozvoj riadiacich pracovníkov – aké výsledky sa očakávajú od manažérov
výkonnosť a postoje pracovníkov – špecifické výkonové úrovne a spôsob merania výsledkov
vzťahy s verejnosťou

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥