Finančné plánovanie podniku

Finančné plánovanie je proces zahŕňajúci tvorbu finančných cieľov podniku a súhrn opatrení, činností an ich dosiahnutie. Je integrujúcou súčasťou komplexného podnikového plánu a významným nástrojom finančného riadenia. Jeho výsledkom je finančný plán.

Finančný plán

Finančný plán je dokument, v ktorom proti sebe stojí súčasná a budúca potreba finančných prostriedkov a momentálne existujúce a budúce očakávané zdroje na ich krytie.

Podnik prostredníctvom finančného plánu verifikuje finančné dôsledky prijatých rozhodnutí v ostatných čiastkových plánoch a zároveň pôsobí na efektívne využívanie výrobných činiteľov. Aktívna funkcia finančného plánu v procese tvorby plánu podniku je založená na vzájomnej väzbe vecnej a hodnotovej stránky transformačného procesu.

Z hľadiska časového horizontu je finančný plán súčasťou všetkých subsystémov plánu podniku.

Dlhodobý a krátkodobý finančný plán

Dlhodobý finančný plán obsahuje finančné rozhodnutia o dlhodobých aktívach alebo pasívach, ktoré nie vždy možno ľahko zrušiť a ktoré môžu zaväzovať podnik k istému smeru činnosti na niekoľko rokov.

Krátkodobý finančný plán obsahuje finančné rozhodnutia o krátkodobých aktívach alebo pasívach. Tieto rozhodnutia súvisia s uskutočnením výrobných, obchodných a ostatných činností podniku. Sú jednoduchšie ako dlhodobé rozhodnutia, no nie sú menej dôležité.

Časové dimenzie a finančný plán

Z hľadiska časových dimenzií ide o 2 momenty. Jeden z nich sa vzťahuje na čaosvý horizont plánovania a druhý na časové rozplánovanie aktivít plánovania – plánovací kalendár.

Horizont plánovania

Horizont plánovania berie do úvahy časovú periódu do budúcnosti, v ktorej by mal manažment plánovať. Vyvinuli sa 2 základné koncepcie časového plánovania:

  • periodické plánovania – vyplýva z nevyhnutnosti plánovať, kontrolovať a hodnotiť podnik a jeho vnútropodnikové jednotky v pomerne krátkych a súvislých časových periódach. Do periodických plánov patria 2 subsystémy – dlhodobý finančný plán a ročný finančný plán
  • projektové plánovanie – manažment podniku stojí často pred nevyhnutnosťou plánovať špecifické a identifikovateľné projekty, pričom každý z nich má svoj vlastný časový rozmer

Úroveň a kvalita finančného plánu závisí od prepojenia jednotlivých projektov s periodickými plánmi a ich časťami v celom časovom horizonte plánu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥