Strategické myslenie

Strategické myslenie

Základným atribútom strategického riadenia je strategické myslenie, ktoré je najvyššou etapou (formou myslenia) a súčasne základom strategického riadenia.

3 druhy – prístupy procesu myslenia v stratégii:

 • mechanické – priamočiare uvažovanie
 • intuitívne – pracuje metódou hlavného článku – celok sa posudzuje na základe vybratého prvku –

ktorý sa považuje za centrálny a rozhodujúci

 • strategické

Najdôležitejšie princípy strategické myslenia podľa Součeka:

Princíp:

 • myslenia vo variantoch (pôjdem na trh A alebo B),
 • systémové myslenie
 • interdisciplinárneho myslenia – (spolupráca)
 • tvorivého spôsobu myslenia – prináša nové, netradičné myšlienky (opak rutinného)
 • syntézy exaktného a intuitívneho myslenia – (držať sa pri zemi, v strede)
 • myslenie v čase – (v čase poopravené, preformulované)
 • spätnoväzobného myslenie (merateľné výsledky, kontrola, korekcia),
 • vedomie nikdy neukončenej práce
 • agregovaného myslenia (na seba nabaľuje poznanie, máme viac informácií, vedomostí)
 • permanentnosti (nepretržitosti)
 • celosvetového systémového myslenia
 • koncentrácie (sústrediť sa)
 • etiky myslenia
 • vedomia práce s rizikom

Kľúčové schopnosti strategického manažéra:

Schopnosť:

 • identifikovať hlavný problém
 • posúdenia silných a slabých stránok podniku a príležitostí a hrozby z vonkajšieho prostredia – vedieť spracovať SWOT analýzu
 • stanoviť vhodnú stratégiu (alternatívy stratégie pre danú situáciu)
 • stanoviť kritériá výberu vhodnej alternatívy
 • určiť vhodné smery (činnosti) výberu – naznačiť časový plán)
 • integrovať poznatky z funkčných oblastí na riešenie problému organizácie ako celku
 • spájať teóriu z praxou
 • vysokej úrovne písomného a ústneho prejavu, formulácia a prezentácia problémov navrhovaných riešení

Hlavné faktory ekonomického rastu: (Japonci):

 • vysoký sklon k úsporám a ich premena na investície
 • vysoký podiel kapitálových investícií umiestnených do podnikov a zariadení súkromného sektora, ktoré sa transformujú do vyrobenom produkte
 • aktívne zavádzanie technologických inovácií
 • vysoká adaptabilita na zmeny ekonomických podmienok
 • ústrednú úlohu v počiatočnom období zohrala trhová ekonomika – za značnej účasti vlády
 • riadenie ekonomiky s nezakladala na ideológii, ale na pragmatických metódach
 • využitie skúseností z predchádzajúcich období
 • vznikla nová vrstva podnikateľov (kapitalovo tvorná) – u nás presunula kapitál vonku
 • fáza rekonštrukcie sa uskutočňovala v podmienkach verejného a súkromného sektora
 • vybudovanie kompletnej byrokratickej štruktúry (v pozitívnej)
 • spolupráca medzi výkonnými pracovníkmi a manažérmi (je to v spätnej väzbe)

Čím sa vyznačuje japonský manažér:

 • schopnosťou sa zapojiť do práce druhých
 • veľkým zmyslom pre zodpovednosť
 • nadšením a úprimnosťou
 • taktnosťou, zdvorilosťou a výbornou organizáciou vlastnej práce

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥