FAKTORY VEDÚCE K NESPOKOJNOSTI, FAKTORY VEDÚCE K SPOKOJNOSTI

Výkon – Výsledok práce

MOTIVÁTORY
Uznanie
Práca sama o sebe
Zodpovednosť
Možnosť postupu, rastu
Riadenie a politika podniku
Prístup nadriadených

Pracovníci podniku FAKTORY HYGIENY
Plat
Vzťahy s kolegami

V prvom rade je potrebné nasýtiť faktory hygieny. Po dosiahnutí určitej priemeranej úrovne faktorov je neefektívne ďalej zvýšiť úroveň týchto faktorov. Po dosiahnutí primeranej úrovne faktorov hygieny, tak potom sa zameriame na faktory motivácie.

Nevýhody = zvýšená prac. spokojnosť nevedie k vyššiemu výkonu

McCLELLAND – skúmal motívy človeka vo všeobecnosti, motív dosahovania výkonu – dôležitá spätná väzba – ľudia s vysokou intelig. si vyberajú stredne ťažké práce.

ADAMS –
– teória spravodlivosti, rovnocennosti – potreba človeka na pracovisku je to, aby vedel, že s ním podnik jedná fér, že sa s ním jedná spravodlivo
– východiskom procesu hodnotenia je sebahodnotenie – vedie to k porovnávaniu vlastných výkonov s výkonmi iných

TEÓRIA SPRAVODLIVOSTI:

Hodnotenie Hodnotenie Porovnanie Spravodlivosť Motivácia
seba iných Ja – iní Zachovať

Nespravodlivosť Motivácia – znížiť Nesprav:
1. zmeniť vstup
2. zmeniť výstup
3. zm. vnímanie seba
4. zm. vnímanie iných
5. zm. objekt porovnania
6. opustiť situáciu
Manažéri musia dbať o to, aby boli féroví pri rozdeľovaní prostriedkov. Zistiť, či pracovníci vnímajú postup tak, ako aj ja.

Expektačné teórie – teórie očakávania

VÝCHODISKÁ:
1. cieľ
2. subjektívne hodnotenia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥